Vizuální styl Letní filmové školy Uherské Hradiště a jeho využití v marketingových nástrojích

Název práce: Vizuální styl Letní filmové školy Uherské Hradiště a jeho využití v marketingových nástrojích
Autor(ka) práce: Vu, Ngan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako vizuální komunikace, firemní identita, firemní kultura, firemní komunikace a firemní design. Druhá část teorie popisuje pojmy týkajících se oblasti marketingové komunikace a jejích nástrojů, které jsou důležitou součástí fungování každé organizace.Praktická část popisuje historii, poslání a postavení Letní filmové školy mezi ostatními filmovými festivaly v České republice. Dále se zaměřuje na podrobný popis jednotného vizuálního stylu festivalu a jeho použití v praxi. V této části je také rozebírán způsob využití propagačních nástrojů s jeho návazností na vizuální styl festivalu. Vliv propagačních nástrojů na vnímání a zapamatovatelnost festivalu je zkoumán pomocí vlastního dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou interpretovány v závěrečné části práce.
Klíčová slova: Letní filmová škola Uherské Hradiště; firemní design; firemní identita; vizuální komunikace
Název práce: Visual style of the Summer Film School in Uherské Hradiště and its usage in marketing
Autor(ka) práce: Vu, Ngan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is divided into two basic parts. The theoretical part explains terms such as visual communication, corporate identity, corporate culture, corporate communication and corporate design. The second part of the theory describes the concept of marketing communication which is important part of every organization. The practical part describes history, mission and position of the Summer Film School among other film festivals in the Czech Republic. It also focuses on a detailed description of corporate design of the festival and its usage in practice. This section also describes how the organization use the promotion in connection with the corporate design. The influence of the promotion on the perception of the festival is examined by means of marketing survey. The results of the survey are interpreted in the final part of the thesis.
Klíčová slova: Visual communication; Corporate design; Corporate identity; Summer Film School in Uherské Hradiště

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 13. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68705/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: