Kulturní kapitál Berounska a jeho využití v cestovním ruchu

Název práce: Kulturní kapitál Berounska a jeho využití v cestovním ruchu
Autor(ka) práce: Podroužková, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce Kulturní kapitál Berounska a jeho využití v cestovním ruchu sezabývá fungováním destinačního managementu v dané oblasti. V teoretické částijsou vymezeny základní pojmy týkající se kulturního kapitálu, cestoního ruchu,destinačního managementu a marketingu. Praktická část aplikuje poznatkyz teoretické části na oblast Berounska. Část práce je věnována destinačnímumanagementu na Berounsku, organizacím spolupracujícím s městem a takévytvoření nové destinační agentury Berounsko z.s. Závěr obsahuje zhodnocenícelé situace a doporučení, co by se v této oblasti mohlo v následujících letechzlepšit.
Klíčová slova: Berounsko; kulturní kapitál; cestovní ruch; destinační management
Název práce: The use of the cultural capital of Beroun in tourism
Autor(ka) práce: Podroužková, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor's thesis focuses on utilization of cultural capital of tourism inBerounsko and deals with the functioning of destination management in the area.The theoretical part defines the basic terms concerning cultural capital, tourism,destination management and marketing. The practical part applies the knowledgefrom the theoretical part to the Beroun region. Part of the work is devoted todestination management in Beroun, organizations cooperating with the city andalso the creation of a new destination agency Berounsko z.s. The conclusionincludes an assessment of the whole situation and recommendations, for examplewhat could be improved in next years.
Klíčová slova: tourism; destination management; cultural capital; Berounsko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 4. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68380/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: