Sdílená ekonomika - Airbnb a jeho dopady na místní kulturu

Název práce: Sdílená ekonomika - Airbnb a jeho dopady na místní kulturu
Autor(ka) práce: Vinohradská, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Dianová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma Sdílená ekonomika – Airbnb a jeho dopady na kulturu místa nejprve pokrývá teoretickou část tématu a to jak kulturu místa, tak sdílenou ekonomiku a společnost Airbnb. Po obecné teorii je práce zaměřena již přímo na Airbnb v zahraničí a pak hlavně v Praze a jeho regulace, na které navazuje interpretace rozhovorů položených třem respondentům pronajímajícím své bytové jednotky na území Nového Města v Praze prostřednictvím Airbnb. Ti vyjadřují názory na současný a budoucí stav kultury místa, jejich názory a výstupy jsou posléze porovnávány s výstupy předpokládanými dle studie od IPR. V závěru se dozvídáme na základě názorů našich respondentů, jaké konkrétní dopady mají služby Airbnb na kulturu místa Nového Města.
Klíčová slova: Kultura; Sdílená ekonomika; Airbnb
Název práce: Sharing economy – Airbnb and the impact on local culture
Autor(ka) práce: Vinohradská, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Dianová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor´s thesis which covers subject matter Sharing economy – Airbnb and the impact on local culture discusses in the theoritical part topics as local culture, sharing economy and also the company Airbnb. After theoritical part the thesis is directly focused on Airbnb abroad and mainly in Prague and its regulations which are followed by interpretations of interviews answered by three respondents who are renting their housing units in New Town in Prague via Airbnb. These respondents express their opinions on current and future status of local culture and these opinions are after that compared with expected outputs according to the IPR study. In conclusion we come to know based on the opinions of our respondents what are the concrete impacts of Airbnb on local culture in New Town.
Klíčová slova: Culture; Airbnb; Sharing economy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 4. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68379/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: