Segmentace trhu snídaňových cereálií

Název práce: Segmentace trhu snídaňových cereálií
Autor(ka) práce: Krupka, Kamil
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Urbanec, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce má za cíl segmentaci trhu snídaňových cereálií v České republice, tj. najít odlišnosti a podobnosti v rámci tohoto trhu. V první (teoretické) části práce bude představena tématika související se spotřebním chování, cíleným marketingem (segmentace, targeting a positioning), marketingovým výzkumem a marketingovým mixem. Zvláštní pozornost bude věnována především procesu segmentace a využívaných kritérií. V druhé (praktické) části bude představena celá kategorie, následně provedena samotná segmentace trhu snídaňových cereálií. Pro tento účel budou využita sekundární data (MML-TGI) a také primární data (vlastní dotazníkové šetření). Z těchto dat bude pomocí analýz (faktorová, shluková a další) segmentováno. Na výsledné segmenty budou následně aplikována doporučení (marketingový mix s hlavním důrazem na marketingovou komunikaci).
Klíčová slova: segmentace trhu; snídaňové cereálie; spotřební chování; shluková analýza; faktorová analýza
Název práce: Breakfast Cereals Market Segmentation
Autor(ka) práce: Krupka, Kamil
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Urbanec, Jaromír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master’s Thesis’ goal is to identify segments of breakfast cereals market in the Czech Republic. In other words, this thesis is aimed at finding the similarities and differences among the consumers. In the first part main theoretical terms will be described (market segmentation, targeting, positioning, consumer behavior, marketing research, marketing mix). The research will be focused on market segmentation process and criteria associated with it. Second part will be practical. Secondary (MML-TGI) and primary (own research) data will be analyzed and market segmentation process will be done. Marketing mix recommendations (mainly focused on communication) will take place in the final part of the thesis.
Klíčová slova: factor analysis; consumer behavior; cluster analysis; market segmentation; breakfast cereals

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2019
Datum obhajoby: 18. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69286/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: