Pokročilé metody oceňovaní LGD

Název práce: Advanced methods of LGD estimation
Autor(ka) práce: Egorova, Yulia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Pýcha, Mikuláš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Thesis has the main aim to consider the most important Basel requirements and parameters and methods of estimation of one of them – Loss Given Default. In Internal Rating Based Approach (IRB) frameworks banks are allowed to assess credit risk using their own models. Precise evaluation of risk parameters is important for banks to calculate regulatory capital to be able to absorb potential losses. Several methods of LGD estimation were investigated in this work in order to compare their performance. Paper briefly describes key Basel risk parameters and explains main approaches to estimation of parameters provided by Basel Accord. Investigated models are considered from the theoretical point of view and applied on the real loan data. Results show that logistic regression and Beta regression models have better fit than other valuated models. Comparison is provided using R-squared measure.
Klíčová slova: LGD; recovery rate; Basel II; logistic regression; survival analysis; Cox proportional hazard model
Název práce: Pokročilé metody oceňovaní LGD
Autor(ka) práce: Egorova, Yulia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Pýcha, Mikuláš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce má hlavním cílem prozkoumat nejdůležitější požadavky Basel II a metody odhadu jednoho z nich – ztráty při selhání. V rámci přístupu založeného na interním ratingu (IRB) mohou banky měřit své úvěrové riziko pomocí svých vlastních modelů. Přesné hodnocení parametrů rizika je důležité, aby banky byly schopné správně vytvořit svůj regulační kapitál, aby mohly absorbovat potenciální ztráty. V této práci jsou prozkoumány několik metod odhadu LGD s cílem porovnat jejich výkonnost. Tato práce stručně popisuje klíčové rizikové parametry Basel II a vysvětluje hlavní přístupy k odhadování těchto parametrů poskytnutých Basilejskou dohodou. Modely pro odhad parametru LGD jsou popsány z teoretického hlediska a jsou aplikovány na reálná data. Výsledky ukazují, že logistická regrese a regresní Beta-model mají lepší výkonnost než ostatní hodnocené modely. Srovnání je prováděné pomocí R2.
Klíčová slova: míra výtěžnosti; Basel II; logistická regrese; analýza přežití; Coxův model; LGD

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2018
Datum podání práce: 15. 5. 2019
Datum obhajoby: 30. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66925/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: