Hodnocení výkonu zaměstnanců

Název práce: Employee Performance Evaluation
Autor(ka) práce: Kudishina, Natalia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bachelor’s Thesis consists of introduction, two paragraphs, conclusion, list of references and supplement. Object of research is a JSC “Rusatom Overseas”, subject of research is a set of tools for employee performance evaluation. The goal of Bachelor’s Thesis is a research and development of proposals for development of employee performance evaluation by the example of JSC “Rusatom Overseas”. This goal is achieved by analysis of current approaches and methods of employee performance evaluation and analysis of strategic planning. Based on analysis result proposals for improvement of employee performance evaluation are developed.
Klíčová slova: nuclear energy; personnel management; Evaluation; efficiency
Název práce: Hodnocení výkonu zaměstnanců
Autor(ka) práce: Kudishina, Natalia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce se skládá z úvodu, dvou odstavců, závěru, seznamu odkazů a dodatku. Předmětem výzkumu je JSC „Rusatom Overseas“, předmětem výzkumu je sada nástrojů pro hodnocení výkonu zaměstnanců. Cílem bakalářské práce je výzkum a vývoj návrhů na rozvoj hodnocení výkonnosti zaměstnanců na příkladu JSC „Rusatom Overseas“. Tohoto cíle je dosaženo analýzou současných přístupů a metod hodnocení výkonu zaměstnanců a analýzou strategického plánování. Na základě výsledků analýzy jsou vyvíjeny návrhy na zlepšení hodnocení výkonu zaměstnanců.
Klíčová slova: jaderná energie; efektivita; personální management; Hodnocení
Název práce: Оценка эффективности работы сотрудников
Autor(ka) práce: Kudishina, Natalia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Объектом исследования является оценка эффективности работы сотрудников АО «Русатом Оверсиз», предметом – инструменты оценки эффективности работы сотрудников. Целью бакалаврской работы является исследование и разработка предложений по совершенствованию системы оценки эффективности работы сотрудников на примере АО «Русатом Оверсиз». Данная цель достигается за счет анализа существующих подходов и методов оценки персонала, а также анализу стратегического планирования организации. На основе проведенных исследований сформированы предложения по улучшению системы оценки.
Klíčová slova: эффективность; управление персоналом; Оценка; ядерная энергетика

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Ekonomika predprijatija i menedžment
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2019
Datum podání práce: 8. 5. 2021
Datum obhajoby: 24. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69746/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: