Future of Solid Waste Management in the Czech Republic

Název práce: Future of Waste Management in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Brix, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Srivastava, Mohit
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In this work the author identifies the potential of the Czech Republic to improve its waste management model. Regulatory push from the side of the European union for reduction of landfilling to up 10% (Czechia currently landfills about 50%) of generated waste creates opportunity to develop best in class sustainable waste management model. It would require adopting the modern technologies which has been developed for each step in waste processing hierarchy. Between European countries have been identified 3 approaches to waste management in compliance with the regulation– in Finland focusing on recovery, in Slovenia focusing on recycling and in Germany which is mixed strategy. Most suitable for Czech conditions is Finnish one which is also the most economical one. It would cost all stakeholders approximately 13-23 billion CZK to implement it and the result would be decrease in ecological footprint by 12-14%. Most ecological would be to focus on similar-to-Slovenia model which would costs about 33.5 billion CZK but deliver results of 31% ecological improvement in comparison to baseline (AS-IS status) scenario.
Klíčová slova: Sustainable Development ; Alternative Energy Sources; Air Pollution • Water Pollution • Noise • Hazardous Waste • Solid Waste • Recycling
Název práce: Future of Solid Waste Management in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Brix, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Srivastava, Mohit
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V této práci autor identifikuje potenciál České republiky zlepšit svůj model nakládání s odpady. Regulační tlak ze strany Evropské unie na snižování skládkování na 10% (v současné době v Česku asi 50%) produkovaných odpadů vytváří příležitost k nastavení co nejlepšího možného modelu nakládání s odpady. To by vyžadovalo zapojení moderních technologií, které byly vyvinuty pro každý krok v hierarchii zpracování odpadů. Mezi evropskými zeměmi byly identifikovány 3 přístupy k nakládání s odpady v souladu s nařízeními EU - ve Finsku se zaměřením na “recovery”, ve Slovinsku se zaměřuním na recyklaci a v Německu, kde se používá smíšená strateie. Nejvhodnější pro české podmínky je Finský model, ten nejvíce ekonomický. Realizace tohoto modelu by stála všechny zúčastněné strany přibližně 13-23 miliard CZK a výsledkem by byl pokles ekologické stopy o 12-14%. Nejekologičtější by bylo zaměřit se na obdobný model jako ve Slovinsku, který by stál asi 33,5 mld. Kč, ale ve srovnání se základním scénářem by přinášel výsledky 31% ekologického zlepšení.
Klíčová slova: Sustainable Development ; Alternative Energy Sources; Air Pollution • Water Pollution • Noise • Hazardous Waste • Solid Waste • Recycling

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 1. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69730/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: