Slow fashion v Praze

Autor práce: Dvořák, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Osoba oponující práci: Hucková, Barbara

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Slow fashion v Praze
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je analýza možností a výzev, které stojí před slow fashion v Praze. Analýza je provedena na základě expertních rozhovorů vedených s vybranými aktéry módního průmyslu v Praze a České republice. Pro nutné pochopení činnosti organizací i jedinců tvořících v souladu s konceptem slow fashion je však nutné uchopení celkové problematiky zeširoka. Z tohoto důvodu práce shrnuje fenomény fast fashion a slow fashion a snaží se o jejich zasazení do kontextu světového a tuzemského módního průmyslu.
Klíčová slova: móda; udržitelnost; slow fashion; fast fashion; módní průmysl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Slow fashion v Praze
Překlad názvu: Slow fashion in Prague
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Master’s Thesis aims to analyse opportunities and challenges slow fashion faces in Prague. Analysis is carried out using expert interviews conducted with chosen participants in the fashion industry in Prague and all of Czech Republic. However, to ensure the vital understanding of activities undertaken by organisations and individuals who work in accordance with the slow fashion concept it is necessary to encompass the whole issue. Therefore the thesis defines the fast fashion and slow fashion phenomenons and endeavours to put them in context with domestic and world fashion industry.
Klíčová slova: fashion; sustainability; slow fashion; fast fashion; fashion industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2018
Datum podání práce: 28. 8. 2019
Datum obhajoby: 11.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce69677_xdvom80.pdf [5,61 MB]
Oponentura62927_hucb00.pdf [476,26 kB]
Hodnocení vedoucího69677_xkubm57.pdf [330,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69677/podrobnosti