Budeš pod tlakem ne jednoho šéfa, ale celého kolektivu. Výzvy fungování nehierarchické organizace Nesehnutí

Název práce: Budeš pod tlakom nie jedného šéfa, ale celého kolektívu. Výzvy fungovania nehierarchickej organizácie Nesehnutí
Autor(ka) práce: Lášticová, Pavlína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Háša, Stanislav
Oponenti práce: Drobná, Monika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom práce je analyzovať výzvy, s ktorými sa stretáva nehierarchická organizácia NESEHNUTÍ, vo forme prípadovej štúdie. Z rešerše literatúry vyplývajú kritické oblasti, ktoré môžu ohroziť fungovanie nehierarchickej organizácie. Tieto oblasti budú v tejto práci označované slovom výzvy, konkrétne sa jedná o rozhodovacie a kontrolné procesy. Empirická časť práce vychádza z kvalitatívneho výskumu, ktorý je založený na etnografickom pozorovaní a hĺbkových rozhovoroch, a tiež je doplnený analýzou vybraných interných a verejne dostupných dokumentov. Analýza okrem iného porovnáva časti empirického materiálu, konkrétne princípy zachytené v dokumentoch, s realitou fungovania organizácie. Na základe porovnania a ďalších analytických postupov sú v závere práce identifikované konkrétne výzvy fungovania organizácie, ktoré sú z teoretického aj praktického hľadiska kľúčové pre ďalšie fungovanie nielen vybranej organizácie, ale prípadne aj ďalších nehierarchických organizácií. Prínos tejto práce spočíva v prepojení teoretických poznatkov s empirickým výskumom a v rozbore súčasného stavu organizácie.
Klíčová slova: Rozhodovanie; Nové trendy v manažmente; Organizácie v 21. storočí; Kontrola; Nehierarchické organizácie
Název práce: Budeš pod tlakem ne jednoho šéfa, ale celého kolektivu. Výzvy fungování nehierarchické organizace Nesehnutí
Autor(ka) práce: Lášticová, Pavlína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Háša, Stanislav
Oponenti práce: Drobná, Monika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat výzvy, s nimiž se setkává nehierarchická organizace Nesehnutí, ve formě případové studie. Z rešerše literatury vyplývají kritické oblasti, které mohou ohrozit fungování nehierarchické organizace. Tyto oblasti budou v této práci označované slovem výzvy, konkrétně se jedná o rozhodovací a kontrolní procesy. Empirická část práce vychází z kvalitativního výzkumu, který je založen na etnografickém pozorování a hloubkových rozhovorech a také je doplněn analýzou vybraných interních a veřejně dostupných dokumentů. Analýza mimo jiné porovnává části empirického materiálu, konkrétně principy zachyceny v dokumentech, s realitou fungování organizace. Na základě porovnání a dalších analytických postupů jsou v závěru práce identifikovány konkrétní výzvy fungování organizace, které jsou z teoretického i praktického hlediska klíčové pro další fungování nejen vybrané organizace, ale případně i dalších nehierarchických organizací. Přínos této práce spočívá v propojení teoretických poznatků s empirickým výzkumem a v rozboru současného stavu organizace.
Klíčová slova: Kontrola; Organizace v 21. století; Nehierarchické organizace; Rozhodování; Nové trendy v managementu
Název práce: You won’t be under the pressure of one single boss, but the whole team. Operational challenges faced by non-hierarchical organization Nesehnutí
Autor(ka) práce: Lášticová, Pavlína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Háša, Stanislav
Oponenti práce: Drobná, Monika
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this work is to analyze the challenges encountered by the non-hierarchical organization NESEHNUTI in the form of a case study. The literature search reveals critical areas that may jeopardize the functioning of the non-hierarchical organization. These areas will be referred to as challenges in this work, namely it is dedicated to decision-making and control processes. The empirical part of the work is coming out of qualitative research, which is based on ethnographic observation and in-depth interviews, and is supplemented by analysis of selected internal and publicly available documents. The analysis, among other things, compares parts of the empirical material, namely the principles captured in the documents, with the reality of the organization's functioning. Based on the comparison and other analytical procedures, the thesis identifies specific challenges of functioning of the organization, which are both theoretical and practical for the further functioning of not only selected but also other non-hierarchical organizations. The contribution of this work lies in linking theoretical knowledge with empirical research and analyzing the current state of the organization.
Klíčová slova: Decision-making; New trends in management; Non-hierarchical organizations; Organizations in the 21st century; Control

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2018
Datum podání práce: 15. 5. 2019
Datum obhajoby: 6. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66621/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: