Demografická a socioekonomická analýza Libereckého kraje

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Demografická a socioekonomická analýza Libereckého kraje
Autor práce:
Charuza, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Šimpach, Ondřej
Osoba oponující práci:
Blatná, Dagmar
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Závěrečná práce je zaměřena na zhodnocení demografické a socioekonomické situace Libereckého kraje za pomocí ukazatelů vypočítaných z historických dat v časovém období 1999 až 2018. Ukazatele popisují věkovou strukturu obyvatelstva a postupné stárnutí populace, ekonomickou strukturu a zahraniční imigraci cizinců na území Libereckého kraje. Pro možnosti porovnání s vyšším územním celkem byly vypočítány i ukazatele pro celou Českou republikou. Následně je predikován jejich budoucí vývoj na pět let do budoucna. Predikce je vypočítána na základě dekompozice časové řady a metody vyrovnání časové řady vhodnou trendovou funkcí. Výpočty jsou prováděny v programech Microsoft Excel a Eviews. V Závěru práce jsou jednotlivé ukazatele porovnány s Českou republikou a jsou popsány jednotlivé trendové funkce, které byly pro daný ukazatel zvoleny.
Klíčová slova:
ekonomická struktura; dekompozice časové řady; predikce; stárnutí populace; demografická struktura

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2018
Datum podání práce:
11. 5. 2020
Datum obhajoby:
15.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67205_chao00.pdf [1,35 MB]
Oponentura:
66953_blatna.pdf [64,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
67205_xsimo12.pdf [65,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67205/podrobnosti