Individuální podnikatel- srovnání účetní a daňové legislativy v ČR a SR

Název práce: Individuální podnikatel- srovnání účetní a daňové legislativy v ČR a SR
Autor(ka) práce: Tůmová, Natálie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o odlišnostech individuálního podnikatele v České a Slovenské republice. Úvodní část rozebírá povinnosti individuálního podnikatele při zahájení a ukončení jeho činnosti a právní formy podnikání fyzických osob. Práce se dále věnuje účetnictví a daňové evidenci a jejich specifik v rámci individuálního podnikatele. Podstatná část práce je věnovaná komparaci zdanění příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, možnosti uplatnění výdajů, konstrukci daně a legislativním možnostem snížení daňové povinnosti. Dále je rozebíraná podoba současné legislativní úpravy sociálního a veřejného zdravotního pojištění. Závěrečná část práce se zabývá praktickou ukázkou postupu při určování daňové povinnosti osoby samostatně výdělečně činné a s tím i komparací výhodností systémů v obou zemích.
Klíčová slova: osoba samostatně výdělečně činná ; individuální podnikatel; Česká republika; Slovensko
Název práce: Individual Entrepreneur - Comparing Accounting and Tax Laws in the Czech and Slovak Republics
Autor(ka) práce: Tůmová, Natálie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Černý, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the differences between individual entrepreneurs in the Czech Republic and Slovakia. The introductory part analyzes the duties of an individual entrepreneur at the beginning and termination of his activity as well as legal forms of business of individuals. Moreover, the thesis discusses accounting and tax records and their specifics in terms of an individual entrepreneur. A significant part of the thesis is devoted to the comparison of personal income taxation from self-employment, the possibility of spending expences, tax design and legislative possibilities of tax reduction. Another important topic is current legislation on social and public health insurance. The final part of the thesis deals with practical demonstration of the procedure for determining the tax liability of a self-employed person and with the comparison of advantages of the system in both countries.
Klíčová slova: Czech Republic; Slovakia; Self-employed person ; Individual entrepreneur

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2018
Datum podání práce: 17. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66994/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: