Poplatek za komunální odpad v jihočeských městech

Název práce: Poplatek za komunální odpad v jihočeských městech
Autor(ka) práce: Žemličková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Buček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem: Poplatek za komunální odpad v jihočeských městech. Hlavním cílem je analyzovat způsoby zpoplatnění komunálního odpadu. Obecná část diplomové práce je vymezena systému financování nákladu s komunálním odpadem a základní legislativy týkající se místních poplatků a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Navazující praktická část je zaměřena na analýzu jednotlivých obecně závazných vyhlášek obcí za rok 2013 a 2017. Nakonec je provedena podrobná analýza obcí, u kterých došlo ke změně druhu poplatku. Z provedené analýzy vyplynulo, že nejsou žádné jasné příčiny ani změny v obci, které by jasně signalizovaly, že na základě těchto příčin došlo ke změně druhu poplatku.
Klíčová slova: místní poplatky; poplatky; komunální odpad; financování systému
Název práce: Charge of municipal waste in South Bohemia municipalities
Autor(ka) práce: Žemličková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Buček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the topic of charges of municipal waste in South Bohemia municipalities. The main aim is to analyse the ways of charging municipal waste. The general part of the thesis defines the system of financing cost of municipal waste and the basic legislation concerning local charges and charges for the system of collection, collection, transport, sorting use and disposal of municipal waste. The follow practical part is focused on the analysis of individual generally binding ordinances of municipalities for years 2013 and 2017. Finally, the detailed analysis of municipalities is performed in which the type of charge has been changes. The analysis showed that there is not any clear causes or changes in the municipality that would clearly indicate the change of the type of charges.
Klíčová slova: system of financing; local charges; charges; municipal waste

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 11. 2018
Datum podání práce: 21. 5. 2019
Datum obhajoby: 19. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67675/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: