Pojištění majetku obyvatelstva na českém a slovenském pojistném trhu

Název práce: Poistenie majetku obyvateľstva na českom a slovenskom poistnom trhu
Autor(ka) práce: Šuchtová, Melánia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Silberhornová, Lenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá poistením majetku obyvateľstva na českom a slovenskom poistnom trhu. Cieľom je analyzovať aktuálnu situáciu na vybraných trhoch a uskutočniť komparáciu v oblasti produktu poistenia domácnosti. Porovnanie je vykonané na vybranej vzorke poistiteľov s balíkovou koncepciou produktu, kde sa pozornosť zameriava na obsah a štruktúru krytých rizík v základnom variante. Skúmané sú taktiež možnosti doplnkového pripoistenia a zahŕňanie asistenčných služieb bezplatne už do balíka s najnižším krytím. Do obsahu sú zahrnuté aj štatistiky majetkových škôd v minulosti, frekvencia ich výskytu a výška poistného plnenia s rozčlenením na jednotlivé riziká. Práca utvára ucelený prehľad aktuálnej ponukovej strany v oblasti poistenia domácnosti na obidvoch trhoch, poukazuje na zhodnosti a odlišnosti a prináša zhodnotenie koncepcie s ohľadom na minulý vývoj škôd na majetku.
Klíčová slova: majetkové poistenie; Český poistný trh; slovenský poistný trh; kryté riziká; majetkové škody ; poistenie domácnosti; asistenčné služby
Název práce: Property insurance for citizens on the Czech and Slovak insurance market
Autor(ka) práce: Šuchtová, Melánia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Silberhornová, Lenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the property insurance on Czech and Slovak insurance market. The aim is to analyse the current situation on both markets and make a comparison of household insurance products. The comparison is based on data retrieved from selected insurers who provide the product in several packages with primary focus on the structure of insured risks in the package with the lowest coverage. Moreover, it investigates the inclusion of free assistance services to the basic coverage package and the possibilities of insuring additional risks or services to that package. It also contents the statistics of property damages in the past, the frequency of their occurrence and the number of claims paid due to the individual risks. The thesis brings comprehensive overview of the current supply of household insurance on both markets, points out similarities and differences and evaluates the adequacy of risk coverage in the basic package regarding the occurrence of property damage in the past.
Klíčová slova: Czech insurance market; Slovak insurance market; covered risks; assistance services; property damage ; property insurance; household insurance
Název práce: Pojištění majetku obyvatelstva na českém a slovenském pojistném trhu
Autor(ka) práce: Šuchtová, Melánia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Silberhornová, Lenka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá pojištěním majetku obyvatelstva na českém a slovenském pojistném trhu. Cílem je analyzovat aktuální situaci na vybraných trzích a provést komparaci v oblasti produktu pojištění domácností. Porovnání je provedeno na vybraném vzorku pojistitelů s balíkovou koncepcí produktu, kde se pozornost zaměřuje na obsah a strukturu krytých rizik v základní variantě. Zkoumané jsou rovněž i možnosti doplňkového připojištění a zahrnutí bezplatných asistenčních služeb již do balíku s nejnižším krytím. Do obsahu jsou zahrnuté i statistiky majetkových škod v minulosti, frekvence jejich výskytu a výše pojistného plnění s rozčleněním na jednotlivá rizika. Práce utváří ucelený přehled o aktuální nabídce v oblasti pojištění domácností na obou trzích, poukazuje na shodnosti a odlišnosti a přináší zhodnocení koncepce s ohledem na minulý vývoj škod na majetku.
Klíčová slova: asistenční služby; krytá rizika; slovenský pojistný trh; pojištění domácnosti; majetkové pojištění; Český pojistný trh; majetkové škody

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2019
Datum podání práce: 22. 5. 2019
Datum obhajoby: 10. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68186/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: