Návrh účetního zachycení investičního transferu u obce

Název práce: Návrh účetního zachycení investičního transferu u obce
Autor(ka) práce: Krejčová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Poustecká, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem mé bakalářské práce je návrh a účetní zachycení investičního přijatého transferu v podmínkách obce. V teoretické části této práce je představen veřejný sektor, jeho funkce a cíle. Podrobně je vymezena role obcí, jakožto základního územního samosprávného celku veřejného sektoru. Dále teoretická část popisuje rozpočtový proces obcí včetně jeho příjmové a výdajové stránky. Poslední kapitola teoretické části vysvětluje problematiku účtování dotací, která je následně využita v části praktické na konkrétním případu investičního transferu od Státního fondu životního prostředí České republiky u obce Dobronín.
Klíčová slova: Veřejný sektor; Obce; Transfery
Název práce: Draft investigating municipality´s received investment transfer
Autor(ka) práce: Krejčová, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Svoboda, Michal
Oponenti práce: Poustecká, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theme of my final bachelor thesis is How a municipality accounts about received transfers. The theoretical part introduces public sector, its functions and goals. In detail is defined the role of the municipality as a fundamental autonomous unit of the public sector. Next, the theoretical part contains municipality´s budgetary process, including it´s incomes and costs. The last chapter of the theoretical part explains the issues of grant billing. This is subsequently employed in the practical part on a concrete case of investment transfer by Environmental State fund, relating to the municipality Dobronín.
Klíčová slova: Transfers; Municipality; Public sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2019
Datum podání práce: 23. 5. 2019
Datum obhajoby: 7. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68640/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: