Dlouhodobý majetek v účetnictví akciových společností

Název práce: Dlouhodobý majetek v účetnictví akciových společností
Autor(ka) práce: Řezníčková, Alžběta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Janhubová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V mé bakalářské práci se zabývám dlouhodobým majetkem, jak se liší jeho klasifikace z pohledu daňových a účetních předpisů, jak může účetní jednotka majetek pořídit a následně vyřadit. Zabývám se také účetními a daňovými odpisy. Dále se zaměřím na to, jak se vykazuje majetek dle IFRS. Další částí mé práce je metodika účtování o dlouhodobém majetku, jak ho účetní jednotka může pořídit, odpisovat a vyřadit. V závěru již samostatná praktická část, kde čtenáře seznámím s vybranou společností, provedu u ní krátkou finanční analýzu a poté už analýzu vybraného dlouhodobého majetku.
Klíčová slova: Dlouhodobý majetek; Finanční majetek; Účetní a daňové odpisy; Hmotný majetek; Nehmotný majetek
Název práce: Fixed assets in accounting of public limited company
Autor(ka) práce: Řezníčková, Alžběta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Janhubová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my bachelor thesis I will discuss the fixed assets, how the classification differ from the point of view of tax and accounting rules, how can an entity acquire property and subsequently discard it. 
I will also deal with accounting and tax depreciation. I will focus on reporting of fixed assets by IFRS.
The next part of my thesis is the methodology of bookkeeping, how an entity can acquire property, depreciate it and also discard it. At the end of my thesis will be practical part, where I describe the selected company. I will make a short financial analysis and then analyse the selected fixed assets of the company.
Klíčová slova: Tangible assets; Accounting and tax depreciation; Fixed assets; Intangible assets; Financial assets

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2018
Datum podání práce: 23. 5. 2019
Datum obhajoby: 7. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67710/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: