Analyza dlouhodobeho majetku ve vybranych spolecnostech

Název práce: Analyza dlouhodobeho majetku ve vybranych spolecnostech
Autor(ka) práce: Zhan, Yi
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hospodka, Jan
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce má za cíl popsat v teoretické části dlouhodobý majetek z účetního a daňového pohledu. V této části je konkrétně uvedena charakteristika a vymezení dlouhodobého majetku, jeho pořízení a ocenění k datu pořízení a k rozvahovému dni, odpisování včetně nositele odpisů. Cílem praktické části je analyzovat podíl dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku na celkovém dlouhodobém majetku společností a vyhodnotit, zda se podíly majetku odlišují v návaznosti na oblast podnikání jednotlivých společností.
Klíčová slova: struktura majetku; oblast podnikání; Dlouhodobý majetek
Název práce: Analysis of long-term assets in selected companies
Autor(ka) práce: Zhan, Yi
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hospodka, Jan
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to describe the long-term assets from the accounting and tax perspective in the theoretical part. In this theoretical part are also specified the characteristics and definitions of long – term assets, their acquisition and valuation at the date of acquisition and at the balance sheet date, depreciation, including depreciation holders. The aim of the practical part is to analyze the share of long-term tangible, intangible and financial assets in the all long-term assets of companies and to evaluate whether the shares of assets differ in relation to the business of individual companies.
Klíčová slova: property structure; Long-term assets; business area

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2018
Datum podání práce: 23. 5. 2019
Datum obhajoby: 7. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67176/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: