Testování obchodní strategie a aplikace této strategie na německém akciovém indexu DAX30

Název práce: Backtesting of trading strategy and application of this strategy on Germany´s stock index DAX30
Autor(ka) práce: Kuchár, Peter
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main objective of this thesis is to create successful intraday trading strategy by using technical analyses and proper risk management. Thesis will be divided into two parts where first part will consist of theoretical knowledge necessary to understand aspects of the trading and market analyses. Second part will be application of this knowledge in order to create successful trading strategy.Thesis shows steps necessary for creating successful trading strategy and how to approach historical testing of profitability of trading strategy. As underlying instrument DAX30 was chosen and for the testing period years of various market conditions were picked. Last chapter of thesis sums up performance of trading strategy in recent market and is represented by selected metrics of profitability.The main contribution of the bachelor thesis is my very own approach to market analyses, creation of profitable trading strategy and conclusion and interpretation of obtained results.
Klíčová slova: DAX30; technical analyses; trading strategy
Název práce: Testování obchodní strategie a aplikace této strategie na německém akciovém indexu DAX30
Autor(ka) práce: Kuchár, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je vytvoření úspěšné denní obchodní strategie za pomoci technické analýzy a „risk managementu“. Práce bude rozdělena do dvou části kde v první části se čtenáři obeznámí s teoretickými znalostmi potřebnými k pochopení podstaty obchodování a tržní analýzy. Druhá část bude následná aplikace těchto znalostí s cílem sestavit úspěšnou obchodní strategii. Práce zobrazuje jednotlivé kroky potřebné pro sestavení obchodní strategie a přistup k historickému testovaní této strategie. Jako podkladové aktivum byl zvolen index DAX30 a historická data která reprezentují různé tržní podmínky. Poslední kapitole bakalářské práce je zaměřena na vyhodnocení úspěšnosti obchodní strategie v aktuálních tržních podmínkách za pomoci zvolených veličin profitability. Za hlavní přínos téhle bakalářské práce považuji zobrazení mého vlastního přístupu k tržní analýze, vytvoření profitabilní reálné obchodní strategie a vyhodnocení její úspěšnosti.
Klíčová slova: obchodní strategie; DAX30; technická analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2019
Datum podání práce: 25. 5. 2019
Datum obhajoby: 18. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68872/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: