Analýza a komparace kvality úvěrových portfolií bank v ČR a RF

Název práce: Analýza a komparace kvality úvěrových portfolií bank v ČR a RF
Autor(ka) práce: Menkov, Ivan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Brada, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a porovnání kvality úvěrových portfolií vybraných ruských a českých bank v postkrizovém období od roku 2012 do roku 2018. Úvodní teoretická část je věnována vymezení kategorií úvěrových pohledávek, pravidlům pro tvorbu opravných položek a požadavkům na kapitálovou přiměřenost bank v souladu s českou a ruskou legislativou. Druhá část práce se zabývá analýzou kvality úvěrových portfolií bankovních sektorů Ruské federace a České republiky a určením faktorů, které ji ovlivňovaly během sledovaného období. V třetí kapitole je zkoumána kvalita úvěrových portfolií vybraných bank z hlediska kvality úvěrových pohledávek a kapitálové přiměřenosti. V závěrečné části je porovnána kvalita úvěrových portfolií ruských a českých bank s využitím poměrových ukazatelů.
Klíčová slova: úvěrové pohledávky za klienty; úvěrové portfolio; opravné položky; kvalita; kapitálová přiměřenost
Název práce: Analysis and Comparison of the Quality of Bank Loan Portfolios in the Czech Republic and the Russian Federation
Autor(ka) práce: Menkov, Ivan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Brada, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the analysis and comparison of the loan portfolios quality of selected Russian and Czech banks in the post-crisis period from 2012 to 2018. The introductory theoretical part is devoted to defining categories of credit claims, rules for creation of allowances and requirements for capital adequacy of banks in accordance with Czech and Russian legislation. The second part deals with the analysis of the loan portfolios quality in the banking sectors of the Russian Federation and the Czech Republic and the determination of factors that influenced it during the followed period. The third chapter examines the loan portfolios quality of selected banks in terms of the quality of credit claims and capital adequacy. The final part compares the Russian and Czech banks’ loan portfolios quality using ratio indicators.
Klíčová slova: credit portfolio; credit receivables from clients; allowances; quality; capital adequacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2018
Datum podání práce: 26. 5. 2019
Datum obhajoby: 20. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67135/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: