Komparace odvodového zatížení příjmů ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti ve vybraných zemích

Název práce: Komparace odvodového zatížení příjmů ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti ve vybraných zemích
Autor(ka) práce: Buňková, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vančurová, Alena
Oponenti práce: Kábelová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá odvodovým zatížením závislé činnosti a samostatné činnosti v České republice, Slovenské republice, Rakousku, Německu a Velké Británii. Cílem této práce je popsat konstrukce daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na zdanění činností a konstrukce sociálního pojistného. Dále pomocí modelových příkladů porovnat odvodové zatížení obou činností ve všech vybraných státech. V první kapitola se věnuje konstrukčním prvkům, které jsou používány v následujících částech práce. Dále je teoreticky popsáno stanovování daně a sociálního pojistného u obou činností. U každého státu je v poslední subkapitole uveden modelový příklad poplatníka s hrubým příjmem na úrovni mediánové mzdy. Třetí kapitola je zaměřena na komparaci odvodového zatížení čtyř různých úrovní hrubého příjmu. Díky komparaci jsou zjištěny velké rozdíly ve stanovování výše odvodů v jednotlivých zemích. Rozdílné jsou jak konstrukce daně z příjmů fyzických osob, tak sociálního pojistného. Kvůli těmto odlišnostem vznikají znatelné rozdíly mezi odvody závislé a samostatné činnosti uvnitř některých států i mezi jednotlivými zeměmi.
Klíčová slova: závislá činnost; samostatná činnost; daň z příjmu fyzických osob; sociální pojistné; vyměřovací základ; komparace
Název práce: Comparison of employment and self-employment taxation including social security contributions in selected countries
Autor(ka) práce: Buňková, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vančurová, Alena
Oponenti práce: Kábelová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the levy burden of dependent and independent activities in the Czech Republic, Slovakia, Austria, Germany and Great Britain. The aim of the thesis is to describe the structure of personal income tax with a focus on the taxation of activities and construction of social insurance. It uses model examples to compare the tax burden of both activities in all selected states. The first chapter deals with the structural elements that are used in the following parts of the work. Furthermore, the determination of the tax and social insurance for both activities are theoretically described. For each state, the last subchapter gives a model example of a taxpayer with a gross income at the median wage level. The third chapter focuses on comparing the levy load of four different levels of gross income. Thanks to the comparison, large differences were found in the determination of the level of levies in individual (the selected) countries. Both personal income tax and social insurance were found to be different. Because of these variations, there have been noticeable differences between dependent and self-reliant activities between and also within the countries.
Klíčová slova: social security and health insurance; comparison; employment; self-employment; individual income tax; assessment base of contributions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2017
Datum podání práce: 26. 5. 2019
Datum obhajoby: 19. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64007/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: