Mezinárodní remitence a jejich vliv na ekonomický růst

Název práce: Global remittances and their impact on economic growth
Autor(ka) práce: Jindřich, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Over the last decades, global remittances have been experiencing an exponential increase becoming one of the major international flows, currently reaching hundreds of billions of dollars. For numerous developing countries, remittance inflows account for the largest source of foreign income, frequently constituting a significant portion of the receiving countries’ GDP, while also potentially achieving a significant economic impact on the receiving economies. The aim of this thesis is to generally present the issue of remittances and to describe their impact on economy and economic growth. As the specific economic implications are still a subject of academic discussion without reaching a united conclusion, I provide the reader with general opinions on the remittances’ impact on macroeconomic indicators and economic growth. Additionally, I investigate the relationship between remittances and the key macroeconomic variables on the case of the Philippines over the period of 1980 – 2017.
Klíčová slova: remittances; migration; economic growth; poverty; Dutch disease; real exchange rate
Název práce: Mezinárodní remitence a jejich vliv na ekonomický růst
Autor(ka) práce: Jindřich, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Mezinárodní remitence exponenciálně rostou po několik dekád a v současnosti se stávají jedním z hlavních mezinárodních toků, který celosvětově dosahuje objemu stovek miliard dolarů. Pro mnoho rozvíjejících se ekonomik remitence představují převažující zdroj zahraničního příjmu, často tvořícího značný podíl HDP v zemích příjmu remitencí, a mají tedy i potenciální významný ekonomický vliv. Cílem této bakalářské práce je všeobecně seznámit čtenáře s tématem globálních remitencí a popsat jejich vliv na ekonomiku a ekonomický růst. Vzhledem k tomu, že se konkrétní ekonomické důsledky stále objevují jako téma akademické diskuze bez nejednotného závěru, ve své práci předkládám hlavní postoje týkající se vlivu remitencí na makroekonomické indikátory a ekonomický růst. Vztah mezi remitencemi a klíčovými makroekonomickými proměnnými analyzuji na konkrétním případu Filipín v období mezi lety 1980 a 2017.
Klíčová slova: ekonomický růst; Holandská nemoc; reálný měnový kurs; remitence; migrace; chudoba

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2018
Datum podání práce: 27. 5. 2019
Datum obhajoby: 18. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67835/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: