Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční a strategická analýza společnosti IKEA (INGKA) Centres Česká republika s. r. o.

Autor práce: Hýlová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Osoba oponující práci: Marek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a strategická analýza společnosti IKEA (INGKA) Centres Česká republika s. r. o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá finanční a strategickou analýzou a jejím následným provedením ve společnosti IKEA (Ingka) Centres Česká republika, s. r. o. za použití výročních zpráv z let 2013 – 2017. První část diplomové práce se věnuje teoretickému vymezení důležitých pojmů souvisejících s finanční a strategickou analýzou. Následuje kapitola, ve které je představena společnost IKEA (Ingka) Centres. V praktické části jsou konkrétně aplikovány metody finanční a strategické analýzy na výkazy společnosti. V závěru práce jsou shrnuty výsledky provedené finanční a strategické analýzy.
Klíčová slova: poměrové ukazatele; SWOT analýza; horizontální analýza; strategická analýza; vertikální analýza; IKEA (Ingka) Centres Česká republika, s. r. o.; Finanční analýza; Porterův model pěti sil; souhrnné indexy hodnocení; PEST analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a strategická analýza společnosti IKEA (INGKA) Centres Česká republika s. r. o.
Překlad názvu: Financial and Strategic Analysis of a Company IKEA (INGKA) Centres Česká republika s. r. o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with financial and strategic analysis and its subsequent implementation in the company IKEA (Ingka) Centres Česká Republika, s. r. o., using annual reports from the years 2013 - 2017. The first part of the diploma thesis is devoted to the theoretical definition of important concepts related to financial and strategic analysis. Next chapter is introducing company IKEA (Ingka) Centres. In the practical part, the methods of financial and strategic analysis are applied to the company statements. In conclusion, the results of the financial and strategic analysis are summarized.
Klíčová slova: ratios; comprehensive evaluation indexes; IKEA (Ingka) Centres Česká republika, s. r. o.; horizontal analysis; Financial analysis; strategic analysis; Porter´s five forces model; SWOT analysis; vertical analysis; PEST analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2018
Datum podání práce: 27. 5. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67601_hylv00.pdf [1,77 MB]
Oponentura59060_Marek.pdf [327,14 kB]
Hodnocení vedoucího67601_stankova.pdf [231,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67601/podrobnosti