Dopravní systém Ukrajiny

Název práce: Dopravní systém Ukrajiny
Autor(ka) práce: Volonikhina, Alina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je věnována tématu dopravního systému Ukrajiny. Cílem bylo zanalyzovat a zhodnotit možnosti vybraných druhů osobní dálkové dopravy v relaci Česká republika – Ukrajina a na základě provedené analýzy charakterizovat možnosti jednotlivých dopravních spojů, zjistit jejich přednosti a zápory z pohledu studenta. V teoretické části je představena základní charakteristika Ukrajiny, dále se soustředím na charakteristiku všech osobních dopravních oborů Ukrajiny. Praktická část je zaměřena na analýzu existujících spojů v relaci Česká republika – Ukrajina. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky provedené analýzy.
Klíčová slova: Osobní doprava; Dopravní systém; Ukrajina
Název práce: Transport system of Ukraine
Autor(ka) práce: Volonikhina, Alina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is devoted to the topic of transport system in Ukraine. The aim was to analyze and evaluate the possibilities of selected types of passenger long-distance transport in the direction of Czech Republic – Ukraine and to characterize the possibilities of individual transport links, to identify their advantages and disadvantages from the student`s point of view. In the theoretical part, the basic characteristics in Ukraine are introduced, as well as the characteristics of all passenger transport branches of Ukraine. The practical part is focused on the analysis of existing connections in direction of the Czech Republic – Ukraine. The final part summarizes the results of the analysis.
Klíčová slova: Passenger transport; Transport systems; Ukraine

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2018
Datum podání práce: 28. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69634/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: