Vývoj redistribuce daní a pojistného v letech 2010 - 2016

Název práce: Vývoj redistribuce daní a pojistného v letech 2010 - 2016
Autor(ka) práce: Šiplová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vývojem redistribuce daní a pojistného v České republice ve sledovaném období let 2010 – 2016. Hlavním cílem diplomové práce je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že se nerovnost v přerozdělování příjmů za sledované období let 2010 – 2016 snížila. Dílčím cílem je zjistit, zda některý z vybraných faktorů ovlivňuje míru redistribuce v České republice či nikoliv. Pro tyto účely jsou nejprve popsány veřejné finance a rozpočtová soustava s bližším zaměřením na státní rozpočet. Dále jsou popsány faktory, jež ovlivňují redistribuci veřejných financí, tedy daňový systém, sociální politika, systém sociálního zabezpečení a systém veřejného zdravotního pojištění. Následuje popis ukazatelů globální progresivity daní a šetření Životní podmínky, po kterém následuje analýza vývoje redistribuce v České republice ve sledovaných letech a analýza vlivu vybraných faktorů na míru redistribuce v České republice.
Klíčová slova: daně; Veřejné finance; sociální politika; redistribuce; sociální zabezpečení; sociální dávky
Název práce: Development of tax and insurance redistribution in 2010 - 2016
Autor(ka) práce: Šiplová, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Oponenti práce: Finardi, Savina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the development of redistribution of taxes and insurance in the Czech Republic in the monitored period 2010 - 2016. The main aim of the diploma thesis is to confirm or disprove the hypothesis that the inequality in income redistribution for the monitored period 2010 – 2016 decreased. The partial goal is to find out whether some of the selected factors influence the degree of redistribution in the Czech Republic or not. For this purpose, public finances and the budget system with a closer focus on the state budget are first described. There are also described the factors that influence the redistribution of public finances, e. g. tax system, social policy, social security system and public health insurance system. Following is the description of indicators of global tax progressivity and the Living Conditions survey, followed by the analysis of the development of redistribution in the Czech Republic in the years under review and the analysis of the impact of selected factors on the redistribution in the Czech Republic.
Klíčová slova: social policy; Public finance; social security; social benefits; taxes; redistribution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2018
Datum podání práce: 28. 5. 2019
Datum obhajoby: 19. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67585/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: