Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR: aplikace u distributora v lokální distribuční soustavě vs. aplikace u obchodníka s elektřinou

Název práce: Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR: aplikace u distributora v lokální distribuční soustavě vs. aplikace u obchodníka s elektřinou
Autor(ka) práce: Hrdinová, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Brada, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá konceptem virtuální elektrárny, definuje ji a porovnává její výhody a nevýhody. Zkoumá vliv podmínek na trhu s elektřinou v České republice při její aplikaci u obchodníka s elektřinou a u distributora v lokální distribuční soustavě. Za tímto účelem jsou analyzovány jejich dopady na vybrané zdroje, resp. demonstrovány na cash flow čtyř namodelovaných projektů. Porovnány budou na základě vybraných ekonomických ukazatelů, zejména vnitřní výnosové procento. Pro vyhodnocení nejdůležitějších faktorů a rizik, která nejvíce ovlivňující výnos investora, byla také zpracována citlivostní analýza. Jelikož vybraným zdrojem je větrná elektrárna, byla zjištěna nejvyšší závislost výnosu na rychlosti větru. Tržby jsou nejvíce ovlivňovány cenou, za kterou bude vyprodukovaná energie prodána. První projekt nabízí stabilní vysoké výnosy na základě výkupní ceny, proto má i nejvyšší IRR. Jakmile ale s elektřinou obchodujeme, výnosy už nejsou tak predikovatelné a navíc má na tržby významný vliv i měnový kurz, jelikož se elektřina obchoduje v EUR. Rozpočty projektů se liší především v zapojení, či nezapojení akumulační baterie, která výrazně zvyšuje náklady.
Klíčová slova: lokální distribuční soustava; akumulace elektřiny; virtuální elektrárna; obchodování s elektřinou; cena elektrické energie; větrná elektrárna
Název práce: Application of Virtual Power Plant in the Czech Republic: Application at Distributor in Local Distribution System versus application at Electricity Trader
Autor(ka) práce: Hrdinová, Pavla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Brada, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the concept of virtual power plant, defines it and compares its advantages and disadvantages. It examines the influence of the conditions on the electricity market in the Czech Republic when applied to the electricity trader and the distributor in the local distribution system. For this purpose, their impacts on selected sources are analysed, resp. demonstrated on the cash flow of four modelled projects. They are compared on the basis of selected economic indicators, especially the internal rate of return. A sensitivity analysis was also prepared to evaluate the most important factors and risks that influence the investor's return the most. As a wind power plant is the selected source, the highest dependence of yield on wind speed was found. Sales are mostly affected by the price at which the energy produced will be sold. The first project offers stable high yields based on feed-in tariffs, which is why it has the highest IRR. But when we trade electricity, revenues are no longer predictable, also the exchange rate has a significant impact, as electricity is traded in EUR. Project budgets differ mainly in connection or non-involvement of accumulator battery, which increases the costs significantly.
Klíčová slova: electricity price; wind power plant; virtual power plant; electricity trading; electricity accumulation; local distribution system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2017
Datum podání práce: 14. 1. 2020
Datum obhajoby: 5. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64642/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: