Veřejná podpora kompostování

Název práce: Veřejná podpora kompostování
Autor(ka) práce: Perútková, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Gajdošová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá veřejnou podporou kompostování v České republice. Cílem je prozkoumat zdroje motivace pro ekologické chování, a to jak z rešerše literatury, tak prostřednictvím dotazníkového výzkumu. Na základě získaných poznatků a na příkladu kompostování pak navrhnout vhodnou podobu veřejné podpory. V první části je charakterizována aktuální podoba veřejné podpory v ČR, následována teoretickým základem pro motivaci ekologického chování, které jsou ověřeny a doplněny vlastním dotazníkovým šetřením s 1 097 respondenty. Na závěr je shrnuto doporučení pro podobu vhodné podoby veřejné podpory kompostování, kombinující jak nástroje na osvětu obyvatel, ekonomické pobídky a odstranění kontextuálních překážek.
Klíčová slova: šťouch; nudge; odpadové hospodářství; předcházení vzniku odpadů; kompostování; motivace; politika životního prostředí; ekologické jednání
Název práce: Public Support for Composting
Autor(ka) práce: Perútková, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Gajdošová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with public support for composting in the Czech Republic. Its main aim is to explore sources of motivation leading to pro-environmental behavior, both through literature review and questionnaire survey. Based on its results suggest a suitable design of a successful public support in the field of composting. The first part includes brief characteristics of contemporary situation in the Czech Republic, followed by theoretical background of motivational sources, which are then tested and widened via own questionnaire survey with 1,097 respondents. These findings are used to propose an optimal design of public support, combining various instruments from raising of public awareness, using financial incentives and removing contextual barriers.
Klíčová slova: environmental policy; waste management; waste prevention; composting; motivation; pro-environmental behavior; nudge

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2018
Datum podání práce: 29. 5. 2019
Datum obhajoby: 19. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66389/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: