Business-to-Business International New Ventures: Budování globalního povědomí o značce pomocí podnikatelského digitálního marketingu

Název práce: Business-to-Business International New Ventures: Building Brand Awareness Globally Through Entrepreneurial Digital Marketing
Autor(ka) práce: Macháčová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The increasing number of organizations that are international from their inception, also known as International New Ventures (INVs), has become an emerging phenomenon and gained a great interest in research for over the last few decades. Existing studies have partially explained the range of required capabilities that are needed for a smooth internationalisation of INVs, nonetheless, the importance of branding has been a rather scarce research area. Therefore, this research strives to fill in the research gap and focuses on the research question dealing with the fact how INVs that are operating in B2B high-tech markets build up their global brand awareness in the internationalisation process through entrepreneurial digital marketing. Accordingly, three research objectives are formulated in order to answer the research question. Firstly, to develop the dimensions of entrepreneurial digital marketing strategies suitable for international markets. Secondly, to create a theoretical framework explaining how B2B INVs build their brand awareness during internationalisation, including factors that are influencing this development. Thirdly, to identify the practices that are adopted by B2B INVs while utilisation of entrepreneurial digital marketing for building brand awareness globally. The empirical part of this study was using a qualitative research method and four Finnish INVs from B2B high-tech markets were selected as sample. The primary data were mainly collected through semi-structured interviews with founders and managers from selected companies. Based on the empirical results, it is proposed that implementation of an entrepreneurial digital marketing approach contributes to the global brand awareness which consequently helps with the internationalisation process of the newly established international enterprises. Moreover, INVs that utilise entrepreneurial digital marketing dimensions as innovativeness, proactive opportunity-seeking and customer-focus are expected to build a stronger brand than companies without this approach.
Klíčová slova: International New Ventures; International entrepreneurship; International entrepreneurial marketing; Entrepreneurial digital marketing; International marketing; International Branding
Název práce: Business-to-Business International New Ventures: Budování globalního povědomí o značce pomocí podnikatelského digitálního marketingu
Autor(ka) práce: Macháčová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Rostoucí počet organizací, které jsou mezinárodní od svého vzniku, také známé jako International New Ventures (INVs), se staly novým fenoménem a v posledních letech vzbudily zájem mnoha výzkumníků. Stávající studie částečně vysvětlily rozsah vlastností, které jsou potřebné pro hladkou internacionalizaci INV, nicméně výzkum důležitosti jejich obchodní značky byl spíše vzácností. Tato diplomová práce se proto snaží vyplnit výzkumnou mezeru a zaměřuje se na problematiku toho, jak INVs operující na B2B high-tech trzích budují svou globální značku pomocí podnikatelského digitálního marketingu během procesu internacionalizace. Aby bylo možné odpovědět na výzkumnou otázku, byly stanoveny tři výzkumné cíle. Za prvé, rozvinout dimenze podnikatelského digitálního marketingu, které jsou vhodné pro mezinárodní trhy. Za druhé, vytvořit teoretický rámec vysvětlující, jak B2B INVs budují své povědomí o značce během internacionalizace. Za třetí, identifikovat postupy, které jsou zaváděny těmito mezinárodními firmami při využití podnikatelského digitálního marketingu pro budování globální značky.Empirická část této práce je založena na kvalitativním výzkumu, a jako vzorek byly vybrány čtyři finské společnosti operující na B2B high-tech trhu. Primární data byla získána formou polo-strukturovaných rozhovorů se zakladateli a manažery ze sledovaných společností. Z výsledků vyplývá, že zavádění podnikatelského digitálního marketingu přispívá k budování globálního povědomí o značce, což následně napomáhá procesu internacionalizace nově vzniklých mezinárodních podniků. Navíc INVs, které využívají dimenze podnikatelského digitálního marketingu, jako jsou inovativnost, proaktivní hledání příležitostí a zaměření na zákazníka, mají tendenci vybudovat silnější značku než společnosti bez tohoto přístupu.
Klíčová slova: Mezinárodní značková strategie; Mezinárodní podnikání; Mezinárodní podnikatelský marketing; Mezinárodní marketing; Digitální marketing; International New Ventures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2018
Datum podání práce: 30. 5. 2019
Datum obhajoby: 3. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69893/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: