Řízení kreditního rizika

Název práce: Credit risk management
Autor(ka) práce: Drlíčková, Marie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kielar, Petr
Oponenti práce: Palán, Luděk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with credit risk of commercial banks. The aim of the thesis is to describe methods used to manage credit risk of the largest Czech banks and to examine the current situation in the Czech banking sector: to evaluate the level of regulatory capital, to describe risk exposures and structures of loans in the system as a whole and separately in the three selected banks. The data is drawn from statistics published by the Czech National Bank, financial results and annual reports of the individual banks. In the theoretical part, credit risk, credit risk management methods and Basel concepts are characterised. The empirical part focuses on the comparison of selected methods in the Czech banks.
Klíčová slova: Basel II; Basel III; Credit risk, ; credit procedure; capital adequacy
Název práce: Řízení kreditního rizika
Autor(ka) práce: Drlíčková, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kielar, Petr
Oponenti práce: Palán, Luděk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá úvěrovým rizikem komerčních bank. Cílem práce je popsat metody, kterými řídí úvěrové riziko největší české banky, a také prozkoumat, jaká je současná situace v českém bankovním sektoru: zhodnotit úroveň regulatorního kapitálu, popsat rizikové expozice a strukturu úvěrů v systému jako celku a samostatně ve třech vybraných bankách. Data jsou čerpána ze statistik zveřejňovaných Českou národní bankou, finančních výsledků a výročních zpráv jednotlivých bank. V teoretické části je charakterizováno úvěrové riziko, metody používané k řízení úvěrového rizika a regulatorní koncepty Basel. Empirická část je zaměřená na porovnání vybraných metod v českých bankách.
Klíčová slova: úvěrový proces; Basel III; kreditní riziko; kapitálová přiměřenost; Basel II

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2018
Datum podání práce: 30. 5. 2019
Datum obhajoby: 18. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67289/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: