Trh práce, migrace a stárnutí obyvatel: případ Ruska

Název práce: Labor market, migration and population aging: the example of Russia
Autor(ka) práce: Kryvosheya, Yana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis is focused on the analysis of the labor market, migration and population aging in Russia. The first chapter of the theoretical part describes the labor market as a whole, its elements and functions. Then it describes the differences between the views of the classical school and the New Keynesians on the labor market and its functioning. The unemployment, its main types and consequences are considered in detail. The second chapter is devoted to migration, its motives, types and consequences. It is focused on the main directions of migration. The third chapter describes the problem of population aging and analyses robotization as one of the ways to solve this issue. The fourth and fifth chapters have a practical orientation and describe the labor market of Russia, the aging of its population and migration.
Klíčová slova: labor market; migration; population aging; Russia; unemployment; robotozation
Název práce: Trh práce, migrace a stárnutí obyvatel: případ Ruska
Autor(ka) práce: Kryvosheya, Yana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce je věnována analýze trhu práce, migraci a stárnutí obyvatelstva v Rusku. První kapitola teoretické části popisuje trh práce jako celek, jeho prvky a funkce. Následně popisuje rozdíly mezi pohledy klasické školy a nových Keynesiánců na trh práce a jeho fungování. Podrobně je rozebrána nezaměstnanost, její hlavní typy a důsledky. Druhá kapitola je věnována migraci, jejím motivům, typům a důsledkům. Prozkoumány jsou hlavní směry migrace. Třetí kapitola popisuje problematiku stárnutí populace a analyzuje robotizaci jako jeden ze způsobů řešení tohoto problému. Čtvrtá a pátá kapitola mají praktickou orientaci a popisují trh práce Ruska, stárnutí jeho obyvatelstva a migraci.
Klíčová slova: robotizace; Rusko; trh práce; stárnutí obyvatel; nezaměstnanost; migrace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2018
Datum podání práce: 30. 5. 2019
Datum obhajoby: 20. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65455/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: