Finanční vykazovaní odložené daně podle ČÚS, IFRS a US GAAP

Název práce: Finanční vykazovaní odložené daně podle ČÚS, IFRS a US GAAP
Autor(ka) práce: Pilz, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Roe, Jana
Oponenti práce: Šrámková, Alice
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční vykazování odložené daně podle českých účetních standardů (ČÚS) ve srovnání s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a americkými obecně uznávanými účetními zásadami (US GAAP). Popisuje účetní teorii, která je společná všem třem standardům, ale také odlišnosti (resp. společné znaky) těchto standardů při vykazování odložené daně v účetních výkazech. Cílem práce je vysvětlit pojetí odložené daně při jejím vykazování dle ČÚS a doplnit ho informacemi o tom, jak k jejímu vykazování přistupují IFRS a US GAAP tak, aby čtenář získal komplexnější přehled dané problematiky.
Klíčová slova: odložená daň; daň z příjmů; ČÚS; IFRS; US GAAP; přechodné rozdíly
Název práce: Financial reporting of deferred tax according to ČÚS, IFRS and US GAAP
Autor(ka) práce: Pilz, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Roe, Jana
Oponenti práce: Šrámková, Alice
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on financial reporting of deferred tax according to Czech Accounting Standards (CAS), in comparison with International Financial Reporting Standards (IFRS) and Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). It describes the accounting theory, which is common to all standards and also describes differences between these standards and reporting in financial statements. The aim of this thesis is to explain the concept of deferred tax and its reporting according to CAS and then add the information of its reporting according to IFRS and US GAAP so that the reader gets a complex overview of this issue.
Klíčová slova: deferred tax; income tax; CAS; IFRS; US GAAP; temporary differences

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2019
Datum podání práce: 31. 5. 2019
Datum obhajoby: 14. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69135/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: