Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Stanovení nájemného za propachtování obchodního závodu

Autor práce: Potůček, Alexandr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brabenec, Tomáš
Osoba oponující práci: Poborský, František

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Stanovení nájemného za propachtování obchodního závodu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce je odvození finančního modelu ke stanovení odměny propachtovatele za propachtování obchodního závodu, tedy pachtovného. V první části práce je analyzováno právní, účetní a daňové vymezení pachtu závodu v České republice. Dále je v této části také diskutováno účetní zobrazení pachtu závodu podle nového standardu IFRS 16.Následně je odvozen samotný model stanovení pachtovného, a to dvěma přístupy. První z nich vychází z teorie finančních derivátů; druhý přístup hledí na pacht závodu jako na investiční projekt. Oba přístupy docházejí ke stejnému výslednému modelu ocenění.Posledním z cílů této práce je nalezení motivů subjektů k uzavírání pachtu závodu. Pomocí analogie, logické dedukce či analýzou modelu ocenění je získána celá řada možných motivů, a to především obecně ekonomických či ryze finančnických.
Klíčová slova: stanovení nájemného za propachtování obchodního závodu; pacht závodu; oceňování finančních derivátů; IFRS 16; nájem podniku

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Stanovení nájemného za propachtování obchodního závodu
Překlad názvu: Determination of rent for usufructuary lease of enterprise
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main objective of this diploma thesis is to derive a financial model for the determination of a lessor’s remuneration for the usufructuary lease of an enterprise – the usufructuary rent.In the first part of the thesis, legal, accounting and tax aspects of the usufructuary lease of an enterprise in the Czech Republic are analysed. The accounting presentation of usufructuary lease under the new standard IFRS 16 is also discussed.Next, the rent valuation model is derived based on two approaches. The first approach is based on the theory of financial derivatives; the second approach looks at the lease as an investment project, giving the same resulting model as the former approach.The last objective of the thesis is to find the motives of parties to conclude this specific transaction. By means of analogy, logical deduction and analysis of the resulting model, various motives are obtained, especially general economic ones and purely financial ones.
Klíčová slova: determination of rent for usufructuary lease of enterprise; usufruct; lease of enterprise; valuation of financial derivatives; IFRS 16

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2018
Datum podání práce: 1. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67069_pota00.pdf [1,60 MB]
Oponentura58903_xpobf01.pdf [169,73 kB]
Hodnocení vedoucího67069_brabenet.pdf [379,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67069/podrobnosti