Dopad minimálních kapitálových požadavků pro tržní riziko na kapitál bank

Název práce: Dopad minimálních kapitálových požadavků pro tržní riziko na kapitál bank
Autor(ka) práce: Synková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Diviš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá posouzením dopadu nových regulatorních požadavků pro výpočet kapitálu k tržnímu riziku banky. Úvodní část krátce charakterizuje tržní riziko. Následně se práce zaměřuje na přiblížení vývoje basilejských regulatorních rámců Basel I-III s důrazem na úpravu tržního rizika. Pozornost je věnována také dokumentům Basel II.5 a Minimálním kapitálovým požadavkům pro tržní riziko (FRTB). Třetí část se věnuje definici koherentního rizikového ukazatele a rizikovým ukazatelům Value at Risk a Expected Shortfall, které se využívají pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku pomocí interních modelů. Pozornost je věnována také metodám jejich výpočtu a zpětnému testování. Závěrečná část práce se zabývá výpočtem kapitálových požadavků pro tržní riziko pomocí metody historické simulace. Je také provedena analýza dopadu nových kapitálových požadavků pro tržní riziko na kapitál bank ve srovnání s kapitálovými požadavky stanovenými dle předchozí metodiky Basel II.5.
Klíčová slova: tržní riziko; historická simulace; Expected Shortfall; Value at Risk; regulatorní požadavky
Název práce: Impact of minimum capital requirements for market risk on capital of banks
Autor(ka) práce: Synková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Diviš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master thesis deals with the assessment of the impact of new regulatory requirements for the calculation of capital to market risk of banks. Theoretical part briefly describes the market risk. The second part focuses on the development of Basel I-III regulatory frameworks with an emphasis on market risk adjustment. Attention is also paid to documents Basel II.5 and FRTB. The third part deals with the definition of coherent risk measure and the Value at Risk and Expected Shortfall risk indicators, which are used in internal models for capital requirements calculation. Methods of calculation and back testing are described here. The final part of the thesis deals with the calculation of capital requirements for market risk using the historical simulation method. There is also an analysis of the impact of the new capital requirements for market risk on the capital of banks compared to the capital requirements established under the previous Basel II.5 methodology.
Klíčová slova: Value at Risk; regulatory requirements; market risk; Expected Shortfall; historical simulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2019
Datum podání práce: 3. 6. 2019
Datum obhajoby: 20. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68845/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: