Financování dopravní obslužnosti

Název práce: Financování dopravní obslužnosti
Autor(ka) práce: Adensam, Dan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Slintáková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat vliv liberalizace trhu na zajišťování dopravní obslužnosti v České republice se zaměřením na dotovanou osobní železniční dopravu. Úvodní část se věnuje veřejné dopravě a jejímu zajištění v obecné rovině. Od druhé kapitoly už je pozornost upřena na drážní dopravu, postupně je popsána její charakteristika, financování a vývoj právních norem nezbytných pro liberalizaci trhu. Následující části pak poskytují přehled o zavádění soutěží a jejich přínosech, ale i nedostatcích. Po celorepublikovém shrnutí je představena případová studie obsahující komparační analýzu, která je zaměřena na nabídkové řízení uskutečněné v Jihočeském kraji. Práce potvrzuje zejména výhody, které liberalizace přináší a hledá řešení vzniklých problémů.
Klíčová slova: železniční doprava; liberalizace; dopravní obslužnost
Název práce: Financing of transport services
Autor(ka) práce: Adensam, Dan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Slintáková, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyze the impact of liberalization on providing transport services in the Czech Republic with a focus on subsidized passenger rail transport. The introductory part is focused on public transport and on providing transport services in general. Since the second chapter, attention has been paid to rail transport, its characteristics, financing and the development of legal standards necessary for market liberalization. The following sections provide an overview of how competitions are implemented and their benefits, but also shortcomings. After a nationwide summary, a case study containing a comparative analysis is presented, which is focused on tender conducted in the South Bohemian Region. In particular, the thesis confirms the advantages that liberalization brings and seeks solutions to the problems that have arisen.
Klíčová slova: railway transport; transport accessibility; liberalization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2018
Datum podání práce: 4. 6. 2019
Datum obhajoby: 18. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67128/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: