Hodnocení profitability korporátních klientů v konkrétní bankovní instituci

Název práce: Hodnocení profitability korporátních klientů v konkrétní bankovní instituci
Autor(ka) práce: Shilov, Nikita
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kozáková, Petra
Oponenti práce: Pevná, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je aplikovat teoreticko-metodologickou základnu z oblasti měření profitability firemních klientů na výpočet ex-ante ukazatelů rizikově upravené výnosnosti kapitálu a ekonomické přidané hodnoty za využití reálných dat a otestovat relevantnost těchto ukazatelů v konkrétní bankovní instituci. Vedlejším cílem práce je, na základě předpokládaných scénářů změn referenční úrokové sazby mezibankovního trhu, vyhodnotit tyto změny ve vztahu k výsledné hodnotě a navrhnout doporučení pro řízení úvěrového portfolia banky. Naplnění stanovených cílů je dosaženo prostřednictvím analýzy firemních dat a komparace výsledků hodnocení profitability bankovních klientů. Pomocí matematicko-statistických nástrojů, je provedeno hodnocení dopadu změn referenční úrokové sazby na výše zkoumaných ukazatelů. V závěru diplomové práce je shrnuto veškeré zkoumání, dosažené výsledky a jejich hodnocení ve vztahu ke stanoveným cílům. Zformulován je rovněž vlastní názor autora, navržená doporučení a vyvozené důsledky pro řízení bankovního portfolia.
Klíčová slova: profitabilita; bankovní sektor; rizikově upravená výnosnost kapitálu; ekonomická přidaná hodnota; PRIBOR
Název práce: Evaluation of the corporate client profitability in a particular banking institution
Autor(ka) práce: Shilov, Nikita
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kozáková, Petra
Oponenti práce: Pevná, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of the diploma thesis is to apply theoretical-methodological basis of the corporate client profitability measurement for calculation of ex-ante risk adjusted return on capital and economic value added indicators, by using real data and test their relevance on particular banking institution. The operational goal is to evaluate changes in the interbank offered rates on these indicators in several scenarios and propose recommendations for managing bank's loan portfolio. The fulfilment of defined goals is achieved through the analysis based on banking data analysis and client profitability results comparison. The impact of interest rate changes is performed by mathematical-statistical tools. The research results and their evaluation are summarized at the end of the thesis. The author's own opinion, suggested recommendation and implications for the management of the banking portfolio are also formulated.
Klíčová slova: profitability; banking sector; risk adjusted return on capital; economic value added; PRIBOR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2018
Datum podání práce: 20. 6. 2019
Datum obhajoby: 28. 8. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65802/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: