Interakce místa paměti a jádra produktu v destinaci turismu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Interakce místa paměti a jádra produktu v destinaci turismu
Autor práce:
Tyslová, Irena
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Boučková, Jana
Osoba oponující práci:
Tahal, Radek; Horáková, Hana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřená na oblast trvalé udržitelnosti turismu, primárně pak na její sociokulturní pilíř a téma požadované shody identity destinace a identity rezidentů. Pomocí rešerší dosavadního poznání tématu deduktivním postupem vytváří model interakce jádra produktu a místa paměti, takto nejmenších detekovatelných jednotek identity destinace a identity rezidentů a postup možného výzkumu shody identity destinace a identity rezidentů. Možné použití postupu a funkčnost modelu pak ověřuje v destinaci Toulava, pomocí sémiotické analýzy a obsahové analýzy médií (identita destinace) a skupinových rozhovorů (skupinová identita rezidentů), zastřešených metodou sekvenční datové triangulace. Klíčové pro srovnání získaných dat bylo využití teorie atraktivit turismu jako základního znakového systému destinace a kódování dat právě podle atraktivit. Model se v destinaci ukázal být funkční a realizace výzkumu přinesla odpovědi na všechny stanovené výzkumné otázky. Ukázal ideovou shodu identity destinace a identity rezidentů, jediný rozpor byl v chápání teritoria jako identifikačního prvku.
Klíčová slova:
místo paměti; destinace turismu; jádro produktu; kultura destinace turismu; identita destinace turismu; řízení identity destinace turismu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2012
Datum podání práce:
20. 6. 2019
Datum obhajoby:
18.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64241_tysi00.pdf [2,33 MB]
Veřejná příloha:
19054_tysi00.pdf [786,34 kB]
Oponentura:
63971_tahr01.pdf [357,52 kB]
Oponentura:
64056_Horáková.pdf [454,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64241/podrobnosti