Vývoj webového rozhraní pro aplikaci Pocket Pilot

Autor práce: Souček, Andrej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Osoba oponující práci: Král, David

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj webového rozhraní pro aplikaci Pocket Pilot
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá rozšířením mobilní aplikace Pocket Pilot. Ta je rozšířena o webovou aplikaci, která slouží pilotům pro plánování letů. Naplánované trasy se automaticky synchronizují s mobilním zařízením, ze kterého tak vzniká letecký navigační přístroj.V první části práce je provedena analýza současných aplikací. Z té vyplývá, že neexistuje podobná neplacená alternativa. Před samotným vývojem je provedena analýza aplikace dle metodiky MMSP, ze které vychází detailní seznam požadavků a případy užití. Na základě provedené analýzy jsou vybrány vhodné technologie pro backendovou i frontendovou část. Ty jsou dále použity při implementaci. V kapitole Implementace jsou popsány zajímavosti a problémy, které bylo nutné během samotného vývoje aplikace řešit. Součástí této kapitoly jsou pro lepší orientaci uvedeny výpisy zdrojového kódu. Práce je zakončena kapitolou Testování, která obsahuje testovací nápady a ukázkové testovací případy dle metodiky MMSP.Hlavním přínosem práce je rozšíření neplacené aplikace Pocket Pilot o funkci, kterou ostatní podobné aplikace zpoplatňují. Zároveň je v práci popsáno několik moderních přístupů a technologií pro vývoj webových aplikací.
Klíčová slova: PHP; Leaflet; Nette; PostGIS; Webpack

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj webového rozhraní pro aplikaci Pocket Pilot
Překlad názvu: Development of a web interface for Pocket Pilot application
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with an extension of the Pocket Pilot mobile application. It is extended by a web application which is used by pilots for flight planning. Planned routes are automatically synchronised with the mobile device.In the first part of the thesis there is an analysis of currently available applications. The result is that there is no similar free alternative. Before the actual implementation the analysis of the application based on the MMSP methodology is done. The analysis produces a detailed list of requirements and uses cases as a result. Based on this result the backend and frontend technologies are chosen and described. These are later used for the actual implementation. Problems which occurred during the implementation are described in the Implementation chapter. They are also documented by extracts of the source code for better orientation. The thesis is ended by the Testing chapter which includes testing ideas and test cases based on the MMSP methodology.The main benefit of the thesis is that the free Pocket Pilot application is extended by a function which is paid for in other applications. Also the thesis shows the modern approaches to web and web applications development.
Klíčová slova: PHP; Nette; PostGIS; Webpack; Leaflet

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2018
Datum podání práce: 24. 6. 2019
Datum obhajoby: 19.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce69657_xsoua10.pdf [951,97 kB]
Veřejná příloha19070_xsoua10.zip [204,05 kB]
Oponentura64070_Král.pdf [62,99 kB]
Hodnocení vedoucího69657_pavjar.pdf [62,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69657/podrobnosti