Specifics of Investment in Emerging Real Estate Markets - Case studies of private dormitories in Warsaw and Prague

Název práce: Specifics of Investment in Emerging Real Estate Markets - Case studies of private dormitories in Warsaw and Prague
Autor(ka) práce: Walawender, Weronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Müller, Štěpán
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of this Master Thesis is to investigate Commercial Real Estate investments in Emerging Real Estate markets in Central Eastern Europe, using case study as a research method. The specifics of Real Estate investments in this region are described based on examples of private dormitory projects in two Central Eastern European cities: Warsaw and Prague. The thesis looks on both general and country-specific aspects of investing in commercial Real Estate, taking into account both macroeconomic indicators and financial methods, such as Discounted Cash Flow Model and Investment Criteria. After evaluating both financial indicators and market situation in Warsaw and Prague, recommendations regarding profitability of private dormitory projects in those two cities are provided. Furthermore, advantages, drawbacks and limitations of different ways of comparing Commercial Real Estate investments are included in the analysis.
Klíčová slova: Commercial Real Estate; Central Eastern Europe; Real Estate financing; Private student dormitories
Název práce: Specifics of Investment in Emerging Real Estate Markets - Case studies of private dormitories in Warsaw and Prague
Autor(ka) práce: Walawender, Weronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Müller, Štěpán
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat investice do komerčních nemovitostí na vznikajících trzích s nemovitostmi ve středovýchodní Evropě pomocí případové studie jako výzkumné metody. Specifika investic do nemovitostí v tomto regionu jsou popsána na základě příkladů projektů soukromých kolejí ve dvou středoevropských městech: Varšavě a Praze. Práce se zabývá jak obecnými, tak specifickými aspekty investic do komerčních nemovitostí, s přihlédnutím k makroekonomickým ukazatelům a finančním metodám, jako je model diskontovaných peněžních toků a investiční kritéria. Po vyhodnocení finančních ukazatelů a situace na trhu ve Varšavě a Praze jsou poskytnuta doporučení ohledně ziskovosti projektů soukromých kolejí v těchto dvou městech. Kromě tohoto jsou v analýze zahrnuty výhody, nevýhody a omezení různých způsobů porovnávání investic do komerčních nemovitostí.
Klíčová slova: Středovýchodní Evropa; Financování nemovitostí; Komerční nemovitosti; Soukromé studentské koleje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 4. 2018
Datum podání práce: 24. 6. 2019
Datum obhajoby: 29. 8. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65712/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: