Přístup DevOps v podmínkách outsourcingu vývoje softwaru

Autor práce: Dvořák, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci: Doležel, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přístup DevOps v podmínkách outsourcingu vývoje softwaru
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje především na přístup DevOps v podmínkách outsourcingu vývoje softwaru. Práce je rozdělena na tři části. V teoretické části je nejprve vysvětlen koncept DevOps, jenž spojuje agilní způsob vývoje software, přístupy Continuous Integration a Continuous Delivery, automatizaci a mnoho dalších osvědčených postupů. Popsány jsou důvody pro jeho zavedení, principy a kultura. Agilní způsob vývoje software je vysvětlen na nejpoužívanějších agilních metodikách Scrum a Kanban. Poté je charakterizován outsourcing IS/ICT a jeho formy, z nichž je dále analyzován outsourcing vývoje softwaru společně s procesem výběrového řízení a smluvními vztahy. Druhá část práce je věnována sloučení obou konceptů na základě analýzy, syntézy a zkušeností autora z oblasti IT provozu. Za prvé byly navrženy zásady, které mají přispět k efektivnímu spolupráci obou partnerů a k neustálému zlepšování v oblastech: spolupráce, kvality produktů (služeb), procesů a organizace, a za druhé bylo navrženo několik vhodných modelů týmové organizační struktury pro sloučení DevOps a outsourcingu vývoje softwaru. Třetí část práce se věnuje ověření zásad na konkrétním softwarovém projektu, v rámci kterého je vývoj aplikace realizován externím dodavatelem. Při zpracování diplomové práce byly využity metody: vědecký popis, explanace, analýza, syntéza, pozorování a dotazování. Hlavními přínosy práce je návrh souboru zásad pro přístup DevOps v podmínkách outsourcingu vývoje softwaru, jejich charakteristiky, hodnocení, měření a návrh nejvhodnějších modelů týmových organizačních struktur, které jsou využitelné v praxi.
Klíčová slova: DevOps; outsourcing; vývoj softwaru; provoz; agilní

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přístup DevOps v podmínkách outsourcingu vývoje softwaru
Překlad názvu: DevOps approach under the conditions of software development outsourcing
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis focuses mainly on the DevOps approach under the conditions of software development outsourcing. The thesis is divided into three parts. The theoretical part first explains the concept of DevOps, which combines agile software development, Continuous Integration and Continuous Delivery, automation and many other best practices. The reasons for its implementation, principles and culture have all been described. Agile software development is explained on the most widely used agile methodologies, Scrum and Kanban. Then IS / ICT outsourcing and its forms are characterized, from which the software development outsourcing is analyzed together with the selection process and contractual relations. The second part is devoted to the merging of both concepts based on the analysis, synthesis and experience of the author in the field of IT operations. Firstly, policies have been devised to contribute to the effective cooperation of both partners and to continually improve in the areas of: collaboration, product quality (services), processes and organization; and secondly, several suitable team organizational structure models have been proposed to consolidate DevOps and software development outsourcing. The third part of the thesis deals with the verification of principles on a particular software project, in which the application development is realized by an external supplier. The thesis has been completed using the following methods: scientific description, explanation, analysis, synthesis, observation and questioning. The main benefits of the thesis are the design of a set of principles for DevOps access in terms of software development outsourcing, their characteristics, evaluation, measurement and design of the most suitable models of team organizational structures that can be used in practice.
Klíčová slova: outsourcing; agile; DevOps; operations; software development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2017
Datum podání práce: 27. 6. 2019
Datum obhajoby: 18.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce64284_dvom04.pdf [1,44 MB]
Oponentura60775_qdolm05.pdf [66,98 kB]
Hodnocení vedoucího64284_buchalc.pdf [63,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64284/podrobnosti