Přístup DevOps v podmínkách outsourcingu vývoje softwaru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přístup DevOps v podmínkách outsourcingu vývoje softwaru
Autor práce:
Dvořák, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci:
Doležel, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje především na přístup DevOps v podmínkách outsourcingu vývoje softwaru. Práce je rozdělena na tři části. V teoretické části je nejprve vysvětlen koncept DevOps, jenž spojuje agilní způsob vývoje software, přístupy Continuous Integration a Continuous Delivery, automatizaci a mnoho dalších osvědčených postupů. Popsány jsou důvody pro jeho zavedení, principy a kultura. Agilní způsob vývoje software je vysvětlen na nejpoužívanějších agilních metodikách Scrum a Kanban. Poté je charakterizován outsourcing IS/ICT a jeho formy, z nichž je dále analyzován outsourcing vývoje softwaru společně s procesem výběrového řízení a smluvními vztahy. Druhá část práce je věnována sloučení obou konceptů na základě analýzy, syntézy a zkušeností autora z oblasti IT provozu. Za prvé byly navrženy zásady, které mají přispět k efektivnímu spolupráci obou partnerů a k neustálému zlepšování v oblastech: spolupráce, kvality produktů (služeb), procesů a organizace, a za druhé bylo navrženo několik vhodných modelů týmové organizační struktury pro sloučení DevOps a outsourcingu vývoje softwaru. Třetí část práce se věnuje ověření zásad na konkrétním softwarovém projektu, v rámci kterého je vývoj aplikace realizován externím dodavatelem. Při zpracování diplomové práce byly využity metody: vědecký popis, explanace, analýza, syntéza, pozorování a dotazování. Hlavními přínosy práce je návrh souboru zásad pro přístup DevOps v podmínkách outsourcingu vývoje softwaru, jejich charakteristiky, hodnocení, měření a návrh nejvhodnějších modelů týmových organizačních struktur, které jsou využitelné v praxi.
Klíčová slova:
DevOps; outsourcing; vývoj softwaru; provoz; agilní

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 12. 2017
Datum podání práce:
27. 6. 2019
Datum obhajoby:
18.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64284_dvom04.pdf [1,44 MB]
Oponentura:
60775_qdolm05.pdf [66,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
64284_buchalc.pdf [63,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64284/podrobnosti