Právní aspekty budování a provozu datového skladu

Autor práce: Janoušek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatoš, Oleg
Osoba oponující práci: Maryška, Miloš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Právní aspekty budování a provozu datového skladu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na právní aspekty budování datových skladů, konkrétně na ochranu osobních údajů. Tato problematika je relativně novým tématem, které je v praxi v současné době intenzivně řešeno. Ačkoliv je ochrana osobních údajů zakotvena v legislativě již dlouhá desetiletí, masově začala být řešena teprve v roce 2018 v souvislosti se zavedením GDPR. Zavedení vysokých sankcí za porušení ochrany osobních údajů vyvolalo zvýšený zájem veřejnosti.Autor této práce v praxi identifikoval nedostatky v řešení této problematiky na úrovni datových skladů a rozhodl se využít této příležitosti a přispět k řešení ochrany osobních údajů v rámci datových skladů vlastními konkrétními návrhy.Práce zahrnuje teoretický vhled do zpracování dat na úrovni informačních systémů, přehled legislativy GDPR v pojetí odpovídajícímu účelu této práce a dále vlastní návrhy úpravy procesů implementace a provozu datových skladů. V závěru práce demonstruje autor své návrhy na konkrétním praktickém příkladu.Práce jako celek přispívá k osvětě v oblasti ochrany osobních údajů a vysvětluje základní principy a zásady legislativy GDPR tak, aby usnadnila její implementaci nejen na úrovni datového skladu.
Klíčová slova: datový sklad; DWH; ochrana osobních údajů; obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Právní aspekty budování a provozu datového skladu
Překlad názvu: Legal aspects of development and operations of a data warehouse
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis is focused on an aspect of the development of data warehouses, more specifically on personal data protection. This topic is a relatively new one currently. Although personal data protection has been anchored in law for many, the 2018 launch of the GDPR brought it to light. High fines especially stimulated public interest.The author of this thesis has identified shortcomings in data protection in data warehouse area and offer it´s solution.This thesis includes a theoretical insight into data processing at the information systems level and the overview of GDPR law relevant to this thesis. The author argues his case using a practical case study at the end of the thesis.The thesis makes a contribution to the field of data protection and explains principles of the GDPR law to make an implementation easier.
Klíčová slova: DWH; data warehouse; general data protection regulation; GDPR; personal data protection

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2019
Datum obhajoby: 19.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce68550_janj09.pdf [1,08 MB]
Oponentura63638_maryskam.pdf [65,28 kB]
Hodnocení vedoucího68550_svatoso.pdf [62,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68550/podrobnosti