Vliv marketingové komunikace přítomné na VŠ na stravovací návyky studentů

Autor práce: Sýkorová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chytková, Zuzana
Osoba oponující práci: Kolouchová, Daniela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv marketingové komunikace přítomné na VŠ na stravovací návyky studentů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou stravování studentů vysokých škol a s tím úzce souvisejícím vlivem marketingové komunikace na studenty vysokých škol. Hlavním cílem této diplomové práce je formulace doporučení pro zefektivnění marketingové komunikace v oblasti stravování studentů vysokých škol a upozornit na problematiku stravovacích návyků studentů po nástupu na vysoké školy. Závěrečná práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na vymezení problematiky stravování, definování faktorů ovlivňující stravování vysokoškolských studentů, vztahu marketingové komunikace a stravování studentů vysoké školy a porovnání českého a zahraničního prostředí. V praktické části je nejprve popsána metodika kvalitativního výzkumu a následně je provedena analýza dat získaných pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Na závěr jsou výsledky zjištěné kvalitativním výzkumem deduktivně a induktivně interpretovány.
Klíčová slova: stravovací návyky; vysokoškolští studenti; zdravé stravování; hédonická motivace; utilitaristická motivace; fast food; prodejní automaty; spotřební praktiky; marketingová komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv marketingové komunikace přítomné na VŠ na stravovací návyky studentů
Překlad názvu: The impact of marketing communication situate at university on eating habits of students
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The purpose of the Master´s Thesis is to explore the problems of eating habits of university students and the closely related influence of marketing communication on university students. The main aim of this thesis is to formulate recommendations for making marketing communication more effective in the area of eating for university students and to draw attention to the problems of eating habits of students after joining universities. The final thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the definition of the problems of eating, defining factors influencing the catering of university students, the relationship of marketing communication and catering of university students and comparison of the Czech and foreign environment. In the practical part, the methodology of qualitative research is described first and then the data obtained by means of semi-structured interviews is analyzed. Finally, the results obtained by qualitative research are deductively and inductively interpreted.
Klíčová slova: marketing communication; eating behaviors; college students; healthy eating; utilitarian motivation; fast food; consumer practices; hedonic motivation; vending machines

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce69026_syke00.pdf [1,44 MB]
Oponentura63615_qkold01.pdf [476,90 kB]
Hodnocení vedoucího69026_xchyz01.pdf [42,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69026/podrobnosti