Optimalizace využití zemědělských ploch v České republice

Název práce: Optimalizace využití zemědělských ploch v České republice
Autor(ka) práce: Jurda, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Krejčí, Igor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je optimalizace zemědělské plochy (orné půdy) na celém území České republiky. Optimalizace bude probíhat pomocí programu LINGO, ve kterém budu řešit předem vytvořené modely. Nejdříve proběhne úprava veřejně dostupných dat z databáze Českého statistického úřadu, kde výnosnost orné půdy bude upravena podle průměrné teploty v oblasti, kde se nachází. Z tohoto důvodu bude nejdříve vypočtena průměrná teplota v závislosti na nadmořské výšce pomocí regresní analýzy. Údaj o nadmořské výšce lze získat pro všechny obce, ovšem údaj o průměrné teplotě z důvodu chybějícího měření přístupný není. Dále bude upravena výnosnost plodin v závislosti na teplotě. Tato výnosnost pak bude zkoumána z hlediska možného maximálního výnosu s ohledem na průměrné výkupní ceny plodin a poté z hlediska možnosti uživení populace, kde bude použita doporučená denní dávka živin z roku 2015 a také věková struktura obyvatel z tohoto roku z důvodu navázání výsledků na výsledky dřívější práce. Nakonec bude porovnána výsledná výnosnost půdy s realitou za rok 2017.
Klíčová slova: Lineární programování; nutriční problém; LINGO; optimalizace zemědělské plochy
Název práce: Optimization of the agricultural land in Czech Republic
Autor(ka) práce: Jurda, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Krejčí, Igor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to optimize the use of agricultural land in Czech Republic. Optimization will be done by the LINGO software, in which all models will be solved. At first it is necessary to modify public datafrom the database of Czech Statistical agency, where yield of the land will be modified by the average temperature. This is the reason why it is essential to start with calculation of the temperature affected by the altitude made by regression analysis. It is possible to find altitude for every village in database, but not the average temperature, because of missing measurements. This yield will be optimized from the view of the maximal income and then maximal population, that will be possible to feed up by this yield, where directed daily value from the year 2015 and the structure of population from the same year will be used, to make possible to connect the results with my previous thesis. At the end the yields from the models will be compared with real yields from the year 2017.
Klíčová slova: Linear programming; nutrition problem; optimization of the agricultural land; LINGO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2019
Datum podání práce: 26. 6. 2019
Datum obhajoby: 9. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68595/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: