Nord Stream II: politický diskurz v Polsku

Název práce: Nord Stream II: politický diskurz v Polsku
Autor(ka) práce: Morávková, Nicol
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou politického diskurzu v Polsku ve věci ruského plynovodu Nord Stream II. Předmět zkoumání představuje vnímání probíhající výstavby tohoto potrubí mezi politickými elitami v Polsku, jejich vyjadřování a prezentace projektu veřejnosti. Práce si klade za cíl zjistit, jaký je postoj Polska, jakožto člena Evropské unie, k projektu Nord Stream II a zda v zemi dochází k sekuritizaci tohoto tématu, či nikoliv. Toto polské stanovisko je v práci posouzeno z hlediska teorie sekuritizace dle kodaňské školy, metodologická část se následně opírá o kritickou diskurzivní analýzu Normana Fairclougha. Práce dochází k závěru, že v Polsku dochází k sekuritizaci tématu Nord Stream II, a to prostřednictvím vykreslování Ruska jakožto nepřítele nejen Polska, ale také ostatních států Evropy.
Klíčová slova: plynovod; Polsko; Rusko; sekuritizace ; Nord Stream II
Název práce: Nord Stream II: political discourse in Poland
Autor(ka) práce: Morávková, Nicol
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the analysis of political discourse in Poland in the matter of the Russian gas pipeline Nord Stream II. The subject of the research is the perception of the ongoing construction of this pipeline between the political elites in Poland, their expression and their presentation of the project to the public. This thesis aims to find out what is the attitude of Poland, as a member of the European Union, towards the Nord Stream II project and whether there is securitization of this topic in the country. This Polish opinion is assessed in the terms of theory of securitization according to the Copenhagen school, the methodological part is based on the critical discourse analysis of Norman Fairclough. The thesis concludes that the Nord Stream II issue is securitized in Poland by portraying Russia as an enemy not only of Poland but also of other European states.
Klíčová slova: Pipeline; Nord Stream II; Poland; Russia; Securitization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2018
Datum podání práce: 26. 6. 2019
Datum obhajoby: 3. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65714/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: