Multinomická regrese pro nominální a ordinální vysvětlovanou proměnnou

Název práce: Multinomická regrese pro nominální a ordinální vysvětlovanou proměnnou
Autor(ka) práce: Knoll, Radim
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Oponenti práce: Vltavská, Kristýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje metodě multinomické regrese pro ordinální a nominální vysvětlovanou proměnnou. Práce je dělena do tří různých částí. V první části se práce zabývá základními postupy lineární regrese. Ve zkratce jsou zde popsány základní postupy pro regresní analýzu jednoduché a vícenásobné lineární regrese. Druhá část je pojmenována, jako logistická regrese. Na začátku této části se nachází postup pro logistickou regresi s binární vysvětlovanou proměnnou. Logistická regrese s binární vysvětlovanou proměnnou se v práci vyskytuje, protože úzce souvisí s multinomickou regresí. Druhá část je tvořena detailním popsáním postupů při multinomické regresi s nominální vysvětlovanou proměnnou. Objevují se tu metody pro odhady parametrů, testování odhadnutých parametrů a predikce nových pozorování. Poslední část druhé kapitoly je tvořena detailním popisem metod multinomické regrese s ordinální vysvětlovanou proměnnou. Poslední kapitola se týká praktického využití multinomické regrese. Tato část je rozdělena do tří bloků, kde první blok představuje popis datového souboru EUROSTUDENT VI a proměnných vybraných k analýze. Druhý blok této části se věnuje odhadu regresního modelu s nominální vysvětlovanou proměnnou a třetí blok se věnuje odhadu regresního modelu s ordinální vysvětlovanou proměnnou.
Klíčová slova: Logistická regrese; Multinomická regrese; Nominální vysvětlovaná proměnná; EUROSTUDENT VI; Ordinální vysvětlovaná proměnná
Název práce: Multinomial regression for nominal and ordinal response variable
Autor(ka) práce: Knoll, Radim
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Oponenti práce: Vltavská, Kristýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
AbstractThe diploma thesis deals with the method of multinomial regression with nominal and ordinal response variables. The thesis is divided to three different parts. The first part deals with the basic procedures of linear regression. Briefly, the basic procedures of single and multiple linear regression are descibed. The name of the second part is logistic regression. At the beginning of this section there is a logistic regression with a binary response variable. Logistic regression with a binary response variable occurs at thesis because i tis closely related to multinomial regression. The second part of this chapter is detailed description of multinomial regression with nominal response variable. There are methods for estimating parameters, testing estimated parameters, and predicting the new observations. The last part of the second chapter is a detailed description of multinomial regression methods with ordinal response variable. The third chapter deals with the practical use of multinomial regression. It is divided into three blocks. The first block is a description of the dataset EUROSTUDENT VI. The second block deals with the estimation of the regression model with the nominal response variable. The last block deals with the estimation of the regression model with the ordinal response variable.
Klíčová slova: Ordinal response variable; Nominal response variable; EUROSTUDENT VI; Logistic regression; Multinomial regression

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2019
Datum podání práce: 27. 6. 2019
Datum obhajoby: 22. 8. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69013/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: