Procesní automatizace pomocí RPA a iPaaS nástrojů

Název práce: Procesní automatizace pomocí RPA a iPaaS nástrojů
Autor(ka) práce: Kloboučková, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je věnována problematice procesních automatizací pomocí nástrojů pro Robotickou Procesní Automatizaci (dále jen RPA) a integračních platforem jako služeb (dále jen iPaaS). Nejprve je vymezen pojem RPA, dále jsou sepsány rozdíly mezi robotickou procesní a tradiční automatizací, benefity použití RPA, požadavky na proces a ideální procesy k zautomatizování pomocí RPA nástroje. Následně jsou popsány čtyři RPA nástroje. Poté následuje kapitola vysvětlující systémovou integraci, webové služby, web API, SOAP API a REST API, API ekonomiku a integrační platformu. Následně jsou představeny benefity použití iPaaS, požadavky na proces a ideální procesy k zautomatizování pomocí iPaaS nástroje. Na závěr kapitoly jsou popsány čtyři iPaaS nástroje. Poslední část práce se zabývá srovnáním RPA a iPaaS nástrojů. Součástí srovnání je analýza čtyř RPA a čtyř iPaaS nástrojů, jejíž výsledky jsou prezentovány v tabulkách. Srovnání je doplněno o praktickou úlohu, jejíž postup řešení s použitím RPA a iPaaS nástroje je popsán. Závěr práce je věnován otázce rozhodování, v jakém případě se rozhodnout pro který nástroj.
Klíčová slova: Robotická procesní automatizace; RPA; integrační platforma; iPaaS; API; REST API; SOAP API; API ekonomika; mikro služby
Název práce: Process automation using RPA and iPaaS tools
Autor(ka) práce: Kloboučková, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with process automation, using tools for Robotic Process Automation (RPA) and integration platforms as services (iPaaS). First, the concept of RPA is defined. Later, the differences between the robotic process automation and traditional automation are described, alongside with the benefits of using RPA, process requirements and ideal processes for automation using RPA tools. Subsequently, four RPA tools are characterized. This is followed by a chapter which explains system integration, web services, web API, SOAP API and REST API, API Economy and integration platform. Subsequently, the benefits of using iPaaS, process requirements and ideal processes for automation using the iPaaS tools are presented. At the end of the chapter, four iPaaS tools are described. The last part deals with the comparison of RPA and iPaaS tools. This comparison includes an analysis of four RPA and four iPaaS tools, the results of which are presented in the tables. The comparison is complemented by a practical task which was solved using RPA and iPaaS tools. The procedure of this solution is described in this part. The conclusion is devoted to the question of decision which tool should be used in which situation.
Klíčová slova: Robotic Process Automation; RPA; integration platform; iPaaS; API; REST API; API Economy; microservices; SOAP API

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2019
Datum podání práce: 27. 6. 2019
Datum obhajoby: 28. 8. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68211/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: