Hodnocení managementu krajiny v části povodí Lužnice s ohledem na odtokové poměry

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hodnocení managementu krajiny v části povodí Lužnice s ohledem na odtokové poměry
Autor práce:
Reiniš, Daniel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Syrovátka, Oldřich
Osoba oponující práci:
Kratochvíl, Jakub
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je navrhnout stabilizační systém, který umožní při správném použití ve všech katastrálních území CHKO stabilizovat odtokové poměry v krajině, a tak získat dostatek vody pro tradiční rybniční soustavu v Třeboni. Pro správné na-vržení stabilizačního systému budou na území provedeny výzkumy, které zanalyzují odvodnění a hydrologickou síť. Dále bude proveden výzkum vlivu srážek v oblasti na výšku hladiny řeky Lužnice. Na tuto analýzu bude navázáno dotazníkovým šetře-ním v rybářské společnosti Třeboň Hld. a.s. Následně je v práci rozebíráno modelové území Lomnice nad Lužnicí, na něm byl výzkum proveden za účelem získání doda-tečných informací. V závěru práce je definován stabilizační systém a jeho způsoby používání.
Klíčová slova:
revitalizace; odvodnění; stabilizační systém; CHKO Třeboň

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 5. 2018
Datum podání práce:
27. 6. 2019
Datum obhajoby:
21.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65972_reid01.pdf [4,25 MB]
Oponentura:
63692_kraj25.pdf [200,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
65972_syrovatk.pdf [157,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65972/podrobnosti