Hodnocení managementu krajiny v části povodí Lužnice s ohledem na odtokové poměry

Autor práce: Reiniš, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Osoba oponující práci: Kratochvíl, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnocení managementu krajiny v části povodí Lužnice s ohledem na odtokové poměry
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je navrhnout stabilizační systém, který umožní při správném použití ve všech katastrálních území CHKO stabilizovat odtokové poměry v krajině, a tak získat dostatek vody pro tradiční rybniční soustavu v Třeboni. Pro správné na-vržení stabilizačního systému budou na území provedeny výzkumy, které zanalyzují odvodnění a hydrologickou síť. Dále bude proveden výzkum vlivu srážek v oblasti na výšku hladiny řeky Lužnice. Na tuto analýzu bude navázáno dotazníkovým šetře-ním v rybářské společnosti Třeboň Hld. a.s. Následně je v práci rozebíráno modelové území Lomnice nad Lužnicí, na něm byl výzkum proveden za účelem získání doda-tečných informací. V závěru práce je definován stabilizační systém a jeho způsoby používání.
Klíčová slova: revitalizace; odvodnění; stabilizační systém; CHKO Třeboň

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hodnocení managementu krajiny v části povodí Lužnice s ohledem na odtokové poměry
Překlad názvu: Landscape management assessment in the part of the Lužnice basin with regard to runoff conditions
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to propose a stabilisation system which could enable a stabilisation of water flow conditions in the landscape in order to gain a sufficient amount of water for the traditional pond system in Třeboň. This system should be used in a correct way in every cadastral area of protected landscape area. In the interest of a proposition of a correct stabilisation system, a research on the territory will be provided. The purpose of this research is to analyse drainage and hydrological network in the area. This analysis will be completed with another research focusing on the impact of precipitation in the area on the river level of Lužnice. The second analysis is followed by a survey in the fishing company Třeboň Hld. a.s. Moreover, the model territory of Lomnice nad Lužnicí is discussed in the thesis followed by a research carried out in order to obtain additional information. The stabilisation system and its use are defined at the end of the thesis.
Klíčová slova: drainage; stabilisation system; revitalisation; protected landscape area Třeboň

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2018
Datum podání práce: 27. 6. 2019
Datum obhajoby: 21.08.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce65972_reid01.pdf [4,25 MB]
Oponentura63692_kraj25.pdf [200,26 kB]
Hodnocení vedoucího65972_syrovatk.pdf [157,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65972/podrobnosti