Postavení vybraných členských zemí v EU (Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko)

Název práce: Postavení vybraných členských zemí v EU (Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko)
Autor(ka) práce: Benešová, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá postavením Bulharska, Rumunska a Chorvatska v Evropské unii. Práce je primárně zaměřená na makroekonomické ukazatele, které čtenáři přiblíží ekonomickou situaci jednotlivých států. Cílem práce je zhodnocení makroekonomických ukazatelů za období před vstupem a po vstupu do EU s následnou prognózou ekonomického vývoje v budoucnu. Práce poukazuje na možná rizika a výzvy, kterým tyto země v budoucnu mohou čelit. Součástí práce je také zhodnocení postavení států v žebříčku konkurenceschopnosti, plnění konvergenčních kritérií a zhodnocení desetiletého a pětiletého výročí členství v EU.
Klíčová slova: Bulharsko; Rumunsko; Postavení členských států v EU; Chorvatsko
Název práce: The position of the member states in EU (Croatia, Bulgaria, Romania)
Autor(ka) práce: Benešová, Denisa
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is about the position of the member states in EU – Bulgaria, Romania and Croatia. The main part of the thesis is primarily focused on macroeconomic indicators, which will introduce the economic situation of individual states to the readers. The aim of the thesis is to evaluate the macroeconomic indicators for the period before the accession and after joining the EU together with a forecast of economic development. Part of the thesis refers to possible risks and challenges that these countries may face in the future. The thesis also includes an evaluation of the states in the ranking of competitiveness, performance of convergence criteria, an evaluation of ten-year and five-year anniversary of EU membership.
Klíčová slova: Croatia; Romania; Bulgaria; Position of the member states in EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2018
Datum podání práce: 27. 6. 2019
Datum obhajoby: 5. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64746/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: