Podnikatelské prostředí Peru

Název práce: Podnikatelské prostředí Peru
Autor(ka) práce: Zezulová, Marie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Křenková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Podnikatelské prostředí Peru je určena především českým společnostem, které mají zájem o trh Peruánské republiky, a chtěly by své obchodní aktivity tímto směrem rozšiřovat. Teoretická část se věnuje představení pojmu podnikatelské prostředí, PEST analýzy a vysvětlení metodiky mezinárodního srovnávání. V druhé kapitole je již představeno Peru z pohledu PEST analýzy, následně je v práci poskytnuto ucelené srovnání Peru s ostatními zeměmi na základě žebříčků konkurenceschopnosti sestavovanými mezinárodními institucemi a na základě hodnocení ratingových společností. Poslední kapitola přináší bližší pohled na obchodní vztahy České republiky s Peru, na společnou historii, obchodní výměnu a také na vzájemné kulturní odlišnosti vztažené na obchodní jednání. V praktické části práce jsou na základě osobních rozhovorů poskytnuty názory českých expertů na peruánské podnikatelské prostředí a poskytnuty praktické rady pro obchodní jednání. Znalost místních specifik je pro tento region jednou ze zásadních podmínek úspěchu.
Klíčová slova: export; Peru; podnikatelské prostředí; PEST; obchodní vztahy
Název práce: Business Environment of Peru
Autor(ka) práce: Zezulová, Marie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Křenková, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis called Business Environment of Peru is intended primarily for Czech companies interested in the Peruvian market, looking for ways to expand their business activities. The theoretical part provides explanation of business environment, PEST analysis and international comparison methodology. The second chapter offers the PEST analysis of Peru, followed by a comprehensive comparison of Peru with other countries based on the competitiveness ranking of international institutions and rating agencies. The last chapter brings a closer look at the business relations of the Czech Republic and Peru, the history of mutual trade exchange and also the existing cultural differences related to business negotiations. The practical part of the thesis delivers personal opinions of Czech experts on Peruvian business environment. To summarize, the thesis gives practical advice for business meetings, because knowledge of local specifics is one of the key conditions for success in this region.
Klíčová slova: Peru; Export; Business Environment; PEST; Business Relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 1. 2018
Datum podání práce: 28. 6. 2019
Datum obhajoby: 9. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64482/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: