Positioning vybrané značky na českém trhu

Název práce: Positioning vybrané značky na českém trhu
Autor(ka) práce: Bartáková, Lea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Rýpar, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je analýza positioningu vybrané značky. Hlavním cílem této práce je s pomocí vlastního výzkumu zjistit pozici značky v myslích českých spotřebitelů. Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních částí. V první kapitole jsou s pomocí odborné literatury shrnuty teoretické poznatky vztahující se k danému tématu. Druhá kapitola obsahuje konkrétní charakteristiku týkající se společnosti a také trhu, který je pro dané výrobky relevantní. Pro úplné dokreslení současné situace značky je třetí kapitola věnovaná kvantitativnímu výzkumu vnímání značky spotřebiteli, který slouží pro porovnání s cíleným positioningem značky. Předposlední kapitola se věnuje analýze konkurenčních značek. V závěru diplomové práce jsou shrnuty výsledky a hodnocení, na jejichž základě jsou formulována konkrétní doporučení pro zlepšení současného positioningu značky.
Klíčová slova: Positioning; Marketing; Značka
Název práce: Positioning of Specific Brand on the Czech Market
Autor(ka) práce: Bartáková, Lea
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Rýpar, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this thesis is the analysis of the positioning of specific brand. The main goal of this thesis is to determine the position of the brand in the minds of Czech consumers based on own research. The thesis is divided into five main parts. The first chapter summarizes the theoretical knowledge related to the topic. The second chapter contains specific characteristics of the company and also summarize the market which is relevant for its products. In order to illustrate the current situation of the brand, the third chapter is devoted to the quantitative research of brand perception by the consumer. survey results are also used for comparision with the brand's targeted positioning. The penultimate chapter is devoted to the analysis of competitors. At the end of the thesis, the results are summarized and evaluated. Based on thse results specific recomendations are formulated for improvement of the current brand position.
Klíčová slova: Positioning; Marketing; Brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2018
Datum podání práce: 28. 6. 2019
Datum obhajoby: 9. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66575/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: