Psychologická smlouva u dobrovolníků v ledním hokeji

Název práce: Psychologická smlouva u dobrovolníků v ledním hokeji
Autor(ka) práce: Zíka, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Tripes, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjištění a porovnání vzájemných očekávání mezi dobrovolnými trenéry mládeže ledního hokeje a lidmi pracujícími ve vedení hokejových klubů na základě psychologické smlouvy. Následně práce zkoumá názory obou skupin na systém tabulkového odstupného u dětí a mládeže v ledním hokeji v České republice, a zda se tyto názory liší v závislosti na obsahu psychologické smlouvy. Data byla získána na základě hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s deseti dobrovolnými trenéry mládeže ledního hokeje a pěti lidmi pracujícími ve vedení hokejových klubů. Ke zpracování dat byla použita metoda rámcové analýzy. Práce zjistila, že obsah psychologické smlouvy u dobrovolných trenérů mládeže ledního hokeje a lidí pracujících ve vedení hokejových klubů nevykazuje výrazné rozdíly. Dále bylo zjištěno, že u obou skupin převažuje negativní postoj k tabulkovému odstupnému u dětí a mládeže v ledním hokeji. Avšak spojitost mezi obsahem psychologické smlouvy a názorem na tabulkové odstupné se nepodařilo prokázat ani vyvrátit kvůli nemožnosti provedení rozhovorů s klíčovými respondenty.
Klíčová slova: psychologická smlouva; dobrovolníci; lední hokej; tabulkové odstupné
Název práce: Psychological contract for ice hockey volunteers
Autor(ka) práce: Zíka, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Král, Pavel
Oponenti práce: Tripes, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this Bachelor´s thesis is to find and compare mutual expectations between voluntary ice-hockey coaches of juveniles and staff in leadership of hockey clubs based on a psychological contract. The work then examines opinions of both groups concerning the system of table compensation money for children and juveniles in ice-hockey clubs in the Czech Republic, plus whether these opinions differ depending on the content of the psychological contract. All data presented in this work was acquired through semi-structured in-depth interviews with ten voluntary ice-hockey coaches of juveniles and five staff members in leadership of hockey clubs. The method of frame analysis was used to process the acquired information. The work discovered that the content of the psychological contract of voluntary ice-hockey coaches of juveniles and staff in leadership of ice-hockey clubs does not show any significant differences. The results also show that both groups view the table compensation money for children and juveniles playing ice-hockey in a negative way. As it was impossible to carry out an interview with key respondents, it was not possible to prove nor disconfirm whether there is any connection between the content of a psychological contract and the opinion of the table compensation money.
Klíčová slova: psychological contract; volunteers; ice-hockey; table compensation money

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 4. 2018
Datum podání práce: 28. 6. 2019
Datum obhajoby: 20. 8. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65669/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: