Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Postoje Argentiny ve sporu s Velkou Británií o Falklandy

Autor práce: Mikš, Jaroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Jan
Osoba oponující práci: Dvořáková, Vladimíra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Postoje Argentiny ve sporu s Velkou Británií o Falklandy
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá sporem o Falklandské ostrovy mezi Velkou Británií a Argentinou a postoji několika argentinských vlád v tomto sporu. Vybranými jsou vlády Carlose Menema, Néstora Kirchnera, Cristiny Fernández de Kirchner a Mauricia Macriho za účelem komparace. Cíl je nalézt odpověď k otázce, zda se postoje Argentiny mění v závislosti na změnách v prezidentské funkci, či zda jsou Falklandy dlouhodobým argentinským národním zájmem. Po seznámení s teorií, která obsahuje vymezení prezidentských systémů, zahraniční politiky a vlivu jedince na zahraniční politiku, se práce zaměřuje na historický kontext sporu, tedy na objevení a význam ostrovů, válku o Falklandy a vládu Leopolda Galtieriho. Poté následuje daná komparace konkrétních vlád, ze které vychází, že první tři perónistické a nacionalistické vlády spor přiživují a využívají, narozdíl od Macriho, který spolupracuje s Velkou Británií na vyřešení sporu. V závěru práce je zjištěno, že se postoje Argentiny nemění, stále o ostrovy usiluje, nicméně se mění daný přístup ke sporu a k jeho vyřešení v závislosti na dané vládě a prezidentovi.
Klíčová slova: spor; Falklandy; suverenita; válka; prezidencialismus

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Postoje Argentiny ve sporu s Velkou Británií o Falklandy
Překlad názvu: Argentina's Attitudes to the Dispute with Great Britain over the Falkland Islands
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the dispute over the Falkland Islands between Great Britain and Argentina and the attitudes of several Argentinian governments in this dispute. The governments of Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner and Mauricio Macri are selected for comparison. The goal is to find the answer to the question of whether Argentina's attitudes change depending on changes in the presidency or whether the Falkland Islands are a long-term Argentinian national interest. After introducing the theory, which includes the definition of presidential systems, foreign policy and the influence of an individual on foreign policy, the thesis focuses on the historical context of the dispute, ie the discovery and importance of the islands, the Falklands War and the government of Leopoldo Galtieri. This is followed by the comparison of the specific governments, which suggests that the first three Peronist and Nationalist governments use the dispute and capitalize on it, unlike Macri, who cooperates with the UK to resolve the dispute. In conclusion, it is found out that Argentina's attitudes remain unchanged, it still strives for the islands, but the approach to the dispute and to its resolve changes, depending on the government and the president.
Klíčová slova: Falkland Islands; dispute; sovereignty; war; presidentialism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2017
Datum podání práce: 28. 6. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.