Analýza postavení žen manažerek v centrální Evropě

Autor práce: Sudová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci: Bedrnová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza postavení žen manažerek v centrální Evropě
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá postavením žen manažerek na trhu práce v centrální Evropě, konkrétně v České republice, na Slovensku, v Německu a v Rakousku. První část práce je teoretická a nejprve se věnuje pozici žen na trhu práce obecně a genderovým rozdílům. Dále se věnuje ženám v manažerských pozicích ve sledovaných zemích z hlediska jejich zaměstnanosti ve sledovaných zemích, genderovým nerovnostem, ať už obecným, ale i mzdovým. Práce také vymezuje legislativu věnující se genderové rovnosti. V neposlední řadě se práce zabývá harmonizaci osobního a pracovního života a věnuje se tomu, v jaké formě může pomoci stát a firmy. V praktické části jsou analyzovány výsledky vlastního výzkumu týkajícího se životních strategií žen na trhu práce.
Klíčová slova: genderová rovnost; ženy manažerky; trh práce; diskriminace; životní strategie žen

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza postavení žen manažerek v centrální Evropě
Překlad názvu: The analysis of the situation of women in managerial positions in Central Europe
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the position of women in managerial positions in the work market in Central Europe, more specifically in Czech Republic, Slovakia, Germany and Austria. First part of the thesis is theoretical and first of all it deals with general position of women in the work market and gender differences. Another part of the thesis deals with women in managerial positions in selected countries, gender inequalities, not only general ones, but also wage differences and legislation connected to gender equality. Lastly the thesis deals with harmonization of personal and professional life and mentions forms of help from the state and the companies. Second part is quantitative research and it analyses results of research concerning life strategies of women in managerial positions.
Klíčová slova: women in managerial positions; gender equality; work market; discrimination; life strategies of women

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 9. 2018
Datum podání práce: 2. 7. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce66552_sudk00.pdf [1,32 MB]
Veřejná příloha19169_sudk00.pdf [302,24 kB]
Oponentura64074_Bedrnová.pdf [496,24 kB]
Hodnocení vedoucího66552_danielap.pdf [388,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66552/podrobnosti